Antal aktier och röster i Orexo

Uppsala, den 31 oktober 2013 - Antalet aktier och röster i Orexo AB har förändrats på grund av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 32 678 941 aktier och röster i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Juuel, finanschef / EVP och Chief Financial Officer
Tel: 0722-20 94 77, e-post: henrik.juuel@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och F&U i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® (buprenorfin och naloxon) för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen och OTC-marknaden i USA (ORXOY). De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

   Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2013, kl 16.30.