Delårsrapport januari-september 2013

Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2012.

Zubsolv® - framgångrikt lanserad i USA den 16 september

Under perioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 329,9 (242,7) MSEK.
 • Intäkter från lanserade produkter ökade med 69 procent till 321,8 (190,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt -117,1 (-63,6) MSEK. Resultatet inkluderar nedskrivning av OX-NLA under andra kvartalet med 43,9 MSEK. Projektet är sedan 2008 utlicensierat till Meda.
 • Resultat per aktie uppgick till -3,97 (-2,14) SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -150,3 (105,5) MSEK.
 • Likvida medel uppgick till 91,9 (306,2) MSEK.
 • Zubsolv godkändes av FDA och lanserades den 16 september på den amerikanska marknaden.
 • Initiering av tre studier avseende Zubsolv för analys om tidiga respektive långsiktiga effekter samt om hur väl patienterna följer behandlingen.
 • Konvertibellån från Novo A/S konverterades.
 • OX51 fas II-studie för förebyggande av smärta i samband med ingrepp avslutades.
 • Ett sponsrat ADR-program (Nivå 1) initierades i USA (symbol ORXOY).
 • Abstral® godkändes i Japan.
 • Henrik Juuel utsågs till ny CFO.

Bolagets bedömning

Bolagets tidigare kommunicerade bedömning av lönsamheten är oförändrad. För fjärde kvartalet 2013 förväntas fortsatt ett positivt rörelseresultat, EBIT.

MSEK 2013 2012 2013 2012 2012
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Nettoomsättning 121,1 76,1 329,9 242,7 326,3
Intäkter från lanserade produkter 116,8 73,9 321,8 190,1 267,1
EBIT -25,5 -29,2 -107,9 -57,7 -79,4
EBITDA -24,0 -27,7 -60,0 -52,5 -62,1
Resultat efter skatt -28,9 -30,8 -117,1 -63,6 -85,9
Resultat per aktie -0,94 -1,05 -3,97 -2,14 -2,92
Kassaflöde från den löpande verksamheten -229,9 -66,9 -150,3 105,5 28,7
Likvida medel 91,9 306,2 91,9 306,2 228,1

                       
Telefonkonferens

VD Nikolaj Sørensen och finanschef Henrik Juuel presenterar rapporten vid en telefonkonferens kl 14.00 idag. Presentationen finns tillgänglig via länk och på hemsidan.
Internet:
http://financialhearings.nu/131023/orexo/
Telefon: SE: +46851999359, UK: +442076602077, US: +18557161598

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, verkställande direktör, tfn 0703-50 78 88, e-post: nikolaj.sorensen@orexo.com
Henrik Juuel, EVP och CFO, tfn 0722-20 94 77, e-post: henrik.juuel@orexo.com

VD-kommentar

Som vi berättade i halvårsrapporten, fick vi bara några dagar in på det tredje kvartalet det formella FDA-godkännandet för Zubsolv® i USA. Med godkännandet i hamn, påskyndade vi de redan intensiva lanseringsförberedelserna bland annat genom att etablera ett dotterbolag i USA och skapa uppmärksamhet om Zubsolv hos viktiga kunder. De omfattande förberedelserna och rekryteringen av mycket kompetenta och erfarna amerikanska medarbetare gjorde det möjligt att lansera Zubsolv i september med ett subventionerat pris för mer än 70 % av de nuvarande patienterna på marknaden. Dessutom hade cirka 11 000 apotek förbeställt Zubsolv till sina lager för att säkerställa att de är redo att möta efterfrågan. Det är en stor framgång att Orexo inom loppet av bara några månader lyckades bygga upp en komplett kommersiell organisation och samtidigt etablera distribution av Zubsolv till hela USA. Jag är stolt över mina kollegor som har arbetat intensivt hela sommaren för att detta skulle kunna bli verklighet.

Grunden för lanseringen av Zubsolv är härmed lagd och nu börjar det spännande arbetet med att ta marknadsandelar och förbättra behandlingen av opiatberoende. Den återkoppling jag fått från patienter och förskrivare har varit positiv, även om många förskrivande läkare först vill testa produkten på en mindre patientgrupp innan de går över till Zubsolv. Många viktiga förskrivande läkare har redan nu kommit tillbaka med lovande feedback och jag räknar med att kunna se en snabbt ökande försäljning under det fjärde kvartalet som sedan accelererar under 2014.

 En viktig faktor för Zubsolvs fortsatta framgång är att få prissubventioner i motsvarande utsträckning som konkurerande läkemedel. Avtalsförhandlingarna med betalarna går framåt och indikerar betydande förbättringar i subventionerna under första kvartalet 2014, både hos privata och statliga betalare. Jag väntar just nu på slutlig pris- och subventionsöversyn planerad hos de flesta betalare under fjärde kvartalet 2014, men jag förväntar mig att vi redan under senare delen av 2013 kan få de första förbättringarna av subventionen av Zubsolv. Jag ser inga tecken på att Zubsolv inte skulle omfattas av prissubventioner från de ledande försäkringsbolagen och jag förväntar mig att restriktionerna i förskrivningarna kommer att vara begränsade till några få statliga betalare. Jag förväntar mig att många patienter inom kort kommer att ha tillgång till Zubsolv med motsvarande subvention hos privata och statliga betalare som de för de konkurerande läkemedlen.

 Lanseringen av Zubsolv två veckor före kvartalets utgång innebär naturligtvis att den endast får en liten effekt på kvartalets försäljning, men vi följer försäljningsutvecklingen i USA noga. Fokus hos vårt amerikanska team är att få de mest förskrivande läkarna att testa Zubsolv som en förberedelse inför 2014 och produktens framtida tillväxt.

 De nio första månaderna av 2013 visar att vårt hårda arbete har börjat bära frukt. Vår resa som ett integrerat specialistläkemedelsbolag pågår för fullt. Jag ser fram emot att leda Orexo som en av de främsta aktörerna i att förbättra behandlingen för de miljontals av människor som är beroende av opiater.

Nikolaj Sørensen
Verkställande direktör
     

Notera
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2013, kl 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.