Orexo utser valberedning och offentliggör finansiell kalender 2013/2014

Inför årsstämman 2014 har Orexo utsett en valberedning vilken representerar cirka 49 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation.

I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:

• Ulrik Spork, Novo A/S, tillika valberedningens ordförande
• Björn Odlander, HealthCap
• Claus Berner Møller, Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP)
• Martin Nicklasson, styrelseordförande i Orexo

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2014 samt på bolagets hemsida, www.orexo.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka e‑post till beata.augenblick@orexo.com (rubricera e-post ”Till Valberedningen”) eller brev till ”Orexos Valberedning”, Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, senast den 14 februari 2014.

Årsstämman 2014 i Orexo kommer att hållas tisdagen den 15 april 2014 kl 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2014 skall inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2014”) senast den 4 mars 2014.

Kommande informationstillfällen från Orexo:

Delårsrapport januari – september 2013 23 oktober 2013
Bokslutskommuniké 2013 30 januari 2014
Årsredovisningen offentliggörs Vecka 13, 2014
Årsstämma 2014 15 april 2014, kl 16.00
Delårsrapport januari – mars 2014 25 april 2014
Delårsrapport januari – juni 2014 11 juli 2014
Delårsrapport januari – september 2014 22 oktober 2014

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Juuel, EVP och Chief Financial Officer
Tel: 0722-20 94 77, E-post: henrik.juuel@orexo.com

Beata Augenblick, Investor Relations
Tel: 0706-22 59 93, E-post:
beata.augenblick@orexo.com

Om Orexo AB
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och F&U i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® (buprenorfin och naloxon) för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen och OTC-marknaden i USA (ORXOY). De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.