Kommuniké från extra bolagsstämma i Orexo AB den 6 augusti 2013

Extra bolagsstämman den 6 augusti beslutade om ändring av prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram 2011/2021 samt emission av teckningsoptioner till nyteckning av aktier respektive godkännande av förfogande över dessa teckningsoptioner.

För mer information om besluten vid extra bolagsstämman hänvisas till det fullständiga förslaget vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats.

                

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 0703-50 78 88, e-post: nikolaj.sorensen@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och de största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Orexo är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 augusti 2013 kl 16.45.