Delårsrapport januari-juni 2013

Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2012. FDA godkänner Zubsolv™ för underhållsbehandling av opiatberoende

Under perioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 208,8 (166,5) MSEK.
 • Intäkter från lanserade produkter ökade med 77 procent till 205,0 (115,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt -88,2 (-32,8) MSEK. Resultatet inkluderar nedskrivning av OX-NLA med 43,9 MSEK. Projektet är sedan 2008 utlicensierat till Meda.
 • Resultat per aktie uppgick till -3,05 (-1,10) SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 79,4 (172,4) MSEK.
 • Likvida medel uppgick till 300,7 (426,1) MSEK.
 • Första patienten behandlad i en ny fas III-studie med syfte att utvidga den kliniska användningen av Zubsolv.
 • Förberedelserna för lansering av Zubsolv fortsätter enligt plan.
 • Doseringsstudie med OX51 avslutades. Analys av data har påbörjats och studieresultat väntas under tredje kvartalet 2013.

Efter periodens utgång

 • Orexo ingår kommersiellt partnerskap med Publicis Touchpoint Solutions för lanseringen av Zubsolv i USA.
 • FDA godkänner Zubsolv för underhållsbehandling av opiatberoende.
 • Robert A. DeLuca utses till VD för Orexo US Inc.
 • Kallelse till extra bolagsstämma den 6 augusti 2013.
MSEK 2013 2012 2013 2012 2012
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Nettoomsättning 69,0 82,9 208,8 166,5 326,3
Intäkter från lanserade produkter 68,6 79,9 205,0 115,7 267,1
EBIT -112,7 -14,4 -82,4 -28,4 -79,4
EBITDA -67,5 -12,6 -36,0 -24,7 -62,1
Resultat efter skatt -115,7 -16,6 -88,2 -32,8 -85,9
Resultat per aktie -4,0 -0,56 -3,05 -1,10 -2,92
Kassaflöde från den löpande verksamheten 84,4 205,3 79,4 172,4 28,7
Likvida medel 300,7 426,1 300,7 426,1 228,1

Telefonkonferens

VD Nikolaj Sørensen och finanschef Carl-Johan Blomberg presenterar rapporten vid en telefonkonferens kl 10.30 idag. Presentationen finns tillgänglig via länk och på hemsidan.

Internet: http://financialhearings.nu/130712/orexo/
Telefon: SE: 08-51999368, UK: +442076602081, US: +18557532237

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, verkställande direktör, tfn 0703-50 78 88, e-post: nikolaj.sorensen@orexo.com

VD-kommentar
Andra kvartalet 2013 och de första dagarna i juli var en vändpunkt och en av de viktigaste perioderna i Orexos historia. Vi har sedan 2010 haft ambitionen att bli fullt integrerat specialistläkemedelsföretag med en egen kommersiell organisation. Med FDA-godkännandet av Zubsolv™, etableringen av ett dotterbolag i USA och samarbetsavtalet med Publicis Touchpoint Solutions, har vi nu nått detta mål. Vi anser att produktens unika egenskaper, som snabb sönderfallstid, ny mentolsmak, mindre tablettsstorlek och lätt hantering, kommer att ha positiv påverkan på patienternas följsamhet av sin behandling.

Det var med stor tillfredställelse som vi i början av juli kunde presentera Publicis Touchpoint Solutions som vår kommersiella partner i USA. I och med avtalet har vi avsevärt förbättrat förutsättningarna för en framgångsrik lansering av Zubsolv genom att få tillgång till en etablerad, stark och erfaren kommersiell organisation, helt dedikerad till Zubsolv och Orexo. Vid samma tillfälle kunde vi också tillkännage att vi utsett Robert A. DeLuca till VD för Orexo US Inc, en person med gedigen erfarenhet från etablering av kommersiell läkemedelsverksamhet i USA.

En viktig del av våra lanseringsförberedelser är att säkerställa att Zubsolv finns tillgängligt vid lanseringen i september. Produktionen och uppbyggnaden av varulager tillsammans med vår tillverkningspartner i USA fortgår helt som planerat och vi är övertygade om att vi kan tillgodose efterfrågan på Zubsolv vid tidpunkten för lansering. Dessutom arbetar våra nya kollegor i USA med kommersiella aktiviteter för att säkerställa en lyckosam lansering.

För att ytterligare stärka produktens konkurrenskraft och skapa långsiktigt värde, påbörjades i juni behandlingen av den första patienten i en ny fas III-studie med syfte att utvidga den kliniska indikationen till att omfatta initiering av behandling av opiatberoende, en indikation som konkurerande produkter inte har. Dessutom kommer ytterligare kliniska studier snart att inledas.

Under januari-juni har royalty- och engångsintäkter från Abstral® ökat med 110 procent. För samtliga lanserade produkter uppgick intäktsökningen till 77 procent. Periodens lägre resultat jämfört med föregående år beror främst på ökade kostnader för den kommande lanseringen av Zubsolv, såsom lageruppbyggnad och andra pre-lanseringsaktiviteter samt kliniska studier. Resultatet har dessutom belastats med en nedskrivning av projektet OX-NLA samt kostnader i samband med försäljningen av Abstral i USA till Galena.

I och med det kommersiella samarbetsavtalet med Publicis Touchpoint Solutions, där båda parter investerar i lanseringen av Zubsolv och den nuvarande finansiella styrkan i Orexo, är kapitalökningar inför lanseringen av produkten inte nödvändiga. Målet att nå varaktig lönsamhet i slutet av året kvarstår oförändrat.

Jag ser med spänning fram mot de kommande tre månaderna, en period helt fokuserad på att förbereda för och lansera Zubsolv i USA. Med en kompetent organisation på plats i USA, en stark kommersiell partner och en unik produktprofil är jag förhoppningsfull inför framtiden.

Nikolaj Sørensen
Verkställande direktör

Notera
Informationen är sådan som Orexo AB publ. ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2013, klockan 08:00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.