Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo

Aktieägarna i Orexo AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 6 augusti 2013 kl 16.00 i Orexos lokaler på Virdings allé 32A i Uppsala.

Anmälan m m

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 31 juli 2013, dels anmäler sig till stämman senast onsdagen den 31 juli 2013 per post under adress Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, per telefon 018-780 88 00, per telefax 018-780 88 88 eller via e-post beata.augenblick@orexo.com.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.orexo.se.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd onsdagen den 31 juli 2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Orexo finns 30.012.332 aktier och röster. Bolaget innehar 1.121.124 egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringspersoner.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om ändring av prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram 2011/2021 samt emission av teckningsoptioner till nyteckning av aktier respektive godkännande av förfogande över dessa teckningsoptioner.
  8. Stämmans avslutande.

Beslut om ändring av prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram 2011/2021 samt emission av teckningsoptioner till nyteckning av aktier respektive godkännande av förfogande över dessa teckningsoptioner (punkt 7)

Vid extra bolagsstämma den 16 februari 2011 beslutades att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram 2011/2021 (”LTIP 2011/2021”) riktat till ledande befattningshavare i Orexo. Styrelsen föreslår nu att ändra villkoren för LTIP 2011/2021.

Sammanfattningsvis innebär ändringarna att senaste dagen för tilldelning av personaloptioner i LTIP 2011/2021 förlängs till och med den 31 december 2015 och att det totala antalet personaloptioner som kan tilldelas inom ramen för LTIP 2011/2021 utökas med 700.000 personaloptioner. Beslutar bolagsstämman i enlighet med de föreslagna ändringarna kommer sammanlagt 2.540.000 personaloptioner kunna tilldelas inom ramen för LTIP 2011/2021.

A. Ändring av LTIP 2011/2021

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om antagande av det ändrade villkoren för LTIP 2011/2021 i enlighet med följande. Inom ramen för LTIP 2011/2021 ska personaloptioner med option att förvärva högst 2.540.000 aktier i Orexo (”Prestationsaktier”) kunna utges. Varje Prestationsaktie ska ge rätt att förvärva en (1) aktie i Orexo mot betalning av ett lösenbelopp fastställt till 100 procent av volymvägd genomsnittlig betalkurs för Orexoaktien under tio handelsdagar närmast före tilldelning.

Prestationsaktierna ska tilldelas ledande befattningshavare i Orexo. Inga Prestationsaktier ska kunna utnyttjas efter den 16 februari 2021. Tilldelning av Prestationsaktier ska beslutas av styrelsen och ska ske inom tre kategorier. Kategori 1 omfattar verkställande direktören i Orexo med tilldelning av upp till 500.000 Prestationsaktier. Kategori 2 omfattar seniora ledningspersoner med en sammanlagd tilldelning av upp till 750.000 Prestationsaktier inom denna kategori. Kategori 3 omfattar andra nyckelpersoner med en sammanlagd tilldelning av upp till 200.000 Prestationsaktier inom denna kategori. Styrelsen ska därutöver ha möjlighet att tilldela ytterligare sammanlagt 90.000 Prestationsaktier till anställda i någon av de ovannämnda kategorierna som gjort extraordinära insatser och utöver ovan angivna gränser för tilldelning inom respektive kategori ska ytterligare 700.000 Prestationsaktier kunna tilldelas deltagare oavsett kategori. Vid tilldelning av Prestationsaktier ska bland annat den anställdes prestation, ställning inom och insats för Orexokoncernen beaktas. Av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska inte erhålla Prestationsaktier.

Styrelsen föreslår vidare att den senaste dagen för tilldelning av Prestationsaktier i LTIP 2011/2021 förlängs till den 31 december 2015. Syftet med denna förlängning är att ge styrelsen tillräcklig tid att tilldela och, i förekommande fall, återtilldela Prestationsaktier till behöriga anställa, inklusive nyrekryteringar.

Rätten att förvärva nya aktier genom utnyttjande av Prestationsaktier förutsätter för varje anställd att vissa intjänandevillkor uppfylls. Av det totala antalet Prestationsaktier som tilldelas en deltagare i LTIP 2011/2021 ska 50 procent av Prestationsaktierna intjänas baserat på tid och interna verksamhetsmål (”Tidsbaserade Prestationsaktier”) och 50 procent intjänas baserat på aktiekursutveckling och relativ aktieutveckling (”Aktiekursbaserade Prestationsaktier”).

(i) Tidsbaserade Prestationsaktier

Som angivits ovan intjänas Tidsbaserade Prestationsaktier baserat på tid och interna verksamhetsmål. De interna verksamhetsmålen ska beslutas av styrelsen på individuell basis vid tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktier till deltagarna i LTIP 2011/2021 och därefter inför var och en av de respektive rapporteringsperioderna (definieras nedan) och vara kopplade till resultat för Orexo och dess dotterbolag (intäkter, lönsamhet etc.) samt till FoU och andra verksamhetsmål (uppnådda milestones etc.) (de ”Interna Verksamhetsmålen”). Tidsbaserade Prestationsaktier ska för varje anställd kunna utnyttjas med en femtedel av hela antalet tilldelade Tidsbaserade Prestationsaktier från och med det datum som infaller ett år efter dagen för tilldelning (”årsdatum”) under förutsättning att (i) 80 procent av de Interna Verksamhetsmålen har uppfyllts under den närmast föregående tolvmånadersperioden som rapporterats av Orexo före sådant årsdatum (”rapporteringsperiod”), och med ytterligare en femtedel vid vart och ett av de fyra därpå följande årsdatumen, under förutsättning att 80 procent av de Interna Verksamhetsmålen har uppfyllts under de respektive rapporteringsperioderna före dessa årsdatum, samt under förutsättning (ii) att innehavaren vid dessa tidpunkter fortfarande är anställd inom Orexokoncernen alternativt att anställningen har upphört under sådana förhållanden att innehavaren är att betrakta som en så kallad Good Leaver (såsom definieras nedan). Om anställningen upphört (oavsett vilken part som säger upp anställningen) under förhållanden som innebär att innehavaren inte är att betrakta som en Good Leaver ska inga Prestationsaktier som innehas av sådan anställd kunna utnyttjas, oavsett om de intjänats eller inte, och samtliga Prestationsaktier som innehas av en sådan anställd ska omedelbart förfalla i samband med meddelande om uppsägning. Vid uppsägning (oavsett vilken part som säger upp anställningen) under förhållanden som innebär att innehavaren är att betrakta som en Good Leaver ska utnyttjandeperioden (förutom avseende (b) och (c) nedan enligt definitionen för Good Leaver) vara 30 dagar från anställningens upphörande, varefter samtliga Prestationsaktier ska förfalla förutsatt att de inte utnyttjats under denna 30-dagarsperiod.

Good Leaver” är en person vars anställning upphört på grund av: (a) pension vid normal pensionsålder med styrelsens samtycke, (b) dödsfall, (c) permanent sjukdom eller arbetsoförmåga (omfattar ej fall då sådant tillstånd orsakats av alkohol- eller drogberoende) eller handikapp, (d) anställningen sägs upp (oavsett vilken part som säger upp anställningen) av annan anledning än av Orexo på Saklig Grund (såsom definieras nedan) eller (e) i annat fall där styrelsen beslutar att den anställde ska vara att anse såsom en Good Leaver. ”Saklig Grund” innebär väsentligt brott mot villkoren för anställningen, bedrägeri, väsentligt eller allvarligt tjänstefel eller andra liknande omständigheter som ger rätt att säga upp en persons anställning utan iakttagelse av uppsägningstid.

(ii) Aktiekursbaserade Prestationsaktier

En anställds utnyttjande av Aktiekursbaserade Prestationsaktier förutsätter (i) uppfyllelse av båda de prestationsvillkor som beskrivs nedan (”Prestationsvillkoren”) och (ii) att innehavaren vid denna tidpunkt fortfarande är anställd inom Orexokoncernen alternativt att anställningen har upphört under sådana förhållanden att innehavaren är att betrakta som en Good Leaver. Om anställningen upphört (oavsett vilken part som säger upp anställningen) under förhållanden som innebär att innehavaren inte är att betrakta som en Good Leaver ska inga Prestationsaktier som innehas av sådan anställd kunna utnyttjas, oavsett om de intjänats eller inte, och samtliga Prestationsaktier som innehas av en sådan anställd ska omedelbart förfalla i samband med meddelande om uppsägning. Vid uppsägning (oavsett vilken part som säger upp anställningen) under förhållanden som innebär att innehavaren är att betrakta som en Good Leaver ska utnyttjandeperioden (förutom avseende (b) och (c) ovan enligt definitionen för Good Leaver) vara 30 dagar från anställningens upphörande, varefter samtliga Prestationsaktier ska förfalla förutsatt att de inte utnyttjats under denna 30-dagarsperiod.

Prestationsvillkoren ska bedömas utifrån den noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen för Orexoaktien på NASDAQ OMX Stockholm under en period om tjugo handelsdagar närmast före varje bedömningstillfälle (”Aktiekursen”). Vid beräkning av Aktiekursens ökning ska en jämförelse göras med volymvägd genomsnittlig betalkurs för Orexoaktien under tio handelsdagar närmast före tilldelning.

Prestationsvillkor 1

För intjänande av Aktiekursbaserade Prestationsaktier krävs att ökningen av Aktiekursen uppgår till de nivåer som anges nedan. Ökningen av Aktiekursen ska beräknas för en period om högst fem år, vilket innebär att Aktiekursen måste ha uppnåtts under en sammanhängande femårsperiod.

Ökning av Aktiekursen Intjänandeprocent av Aktiekursbaserade Prestationsaktier (även villkorat av uppfyllelse av Prestationsvillkor 2 nedan)
> 60 procent 33 procent
> 100 procent 66 procent
> 150 procent 100 procent

Dessa kategorier motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning under en femårsperiod om cirka 10, 15 respektive 20 procent.

Prestationsvillkor 2

Utöver uppfyllelse av Prestationsvillkor 1 krävs för intjänande att Aktiekursen ska överträffa NASDAQ OMX Stockholm Pharmaceuticals & Biotechnology PI Index för en 90-dagarsperiod närmast före sådan dag då Prestationsvillkor 1 ovan är uppfyllt. Uppfyllelse av Prestationsvillkor 2 ska bedömas löpande så länge Prestationsvillkor 1 är uppfyllt, varvid den ovannämnda 90-dagarsperioden ska utgöras av den period som infaller närmast före varje bedömningstillfälle.

Prestationsaktierna ska utfärdas vederlagsfritt, vilket för mottagarna innebär att beskattning sker i inkomstslaget tjänst motsvarande skillnaden mellan Orexos akties marknadsvärde vid utnyttjandet av Prestationsaktien och Prestationsaktiens lösenkurs. Orexokoncernen ska svara för och erlägga på förmånen belöpande arbetsgivaravgifter.

För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande till deltagarna i LTIP 2011/2021 vid utnyttjande av Prestationsaktier föreslås stämman besluta att teckningsoptioner ska emitteras till det helägda dotterbolaget Pharmacall AB att användas för att täcka åtaganden gentemot deltagarna.

Styrelsen ska ha möjlighet att besluta att Prestationsaktier inte ska anses intjänade i den mån det visar sig att intjäning skett på grundval av uppenbart felaktiga uppgifter.

B. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera ytterligare 700.000 teckningsoptioner inom ramen för LTIP 2011/2021. Beslutar stämman i enlighet med förslaget har sammanlagt 2.240.000 teckningsoptioner emitterats för säkerställande av åtaganden gentemot deltagarna inom ramen för LTIP 2011/2021, vilket vid full nyteckning motsvarande cirka 6,95 procent av det totala aktiekapitalet och det totala antalet röster i Orexo.

De 700.000 teckningsoptionerna som LTIP 2011/2021 nu föreslås utökas med innebär att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 280.000 kronor motsvarande vid full nyteckning av dessa 700.000 optioner cirka 2,28 procent av det totala aktiekapitalet och det totala antalet röster i Orexo.

Rätt att teckna teckningsoptioner till nyteckning tillkommer endast dotterbolaget Pharmacall AB, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt nedan. Pharmacall AB ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Orexo. Pharmacall AB ska inte erlägga något vederlag för teckningsoptionerna. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 december 2013. Nyteckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 december 2021. Teckningsoptionernas teckningskurs (det vill säga det belopp som ska erläggas vid utnyttjande av teckningsoption) ska vara fyrtio (40) öre.

C. Godkännande av förfogande över teckningsoptionerna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att Pharmacall AB förfogar över teckningsoptionerna för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för LTIP 2011/2021 utfärdade Prestationsaktierna.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid emissionen av teckningsoptioner är att styrelsen anser det vara av vikt dels att attrahera, stimulera och behålla kompetent personal till koncernen, dels att nuvarande och framtida ledande befattningshavare bereds tillfälle att bli delägare i bolaget. Styrelsen bedömer att intresset för Orexos verksamhet på så vis torde förstärkas och fortsatt företagslojalitet under kommande år stimuleras. Då LTIP 2011/2021 avses vara ett incitament för anställda inom Orexokoncernen, bedöms det positivt påverka koncernens fortsatta utveckling och därmed vara till nytta för aktieägarna.

________________________

Beslut om förslaget under punkt 7 omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen om vissa riktade emissioner m.m., och fordrar biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Fullständiga beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Virdings allé 32 A, i Uppsala samt på www.orexo.se senast tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala, juli 2013
Orexo AB (publ)

Styrelsen