Delårsrapport januari-mars 2013

Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2012.

Omställningen till ett kommersiellt och lönsamt läkemedelsbolag fortsätter

Under perioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 139,8 (83,6) MSEK.
 • Intäkter från lanserade produkter ökade med 281 procent till 136,4 (35,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt 27,5 (-16,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,95 (-0,54) SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,0 (-32,9) MSEK.
 • Likvida medel uppgick till 218,9 (212,4) MSEK.
 • Nikolaj Sørensen utsågs till ny VD och Martin Nicklasson till arbetande styrelseordförande.
 • Orexo sålde Abstral® i USA till Galena Biopharma, Inc. för 15 miljoner USD och royalties.
 • Forskningsavtal med AstraZeneca för OX-CLI, för behandling av luftvägssjukdomar, tecknades.
 • Samarbetet med Novartis AG kring OX17, för behandling av GERD, avslutades.
 • Förberedelserna för lansering av Zubsolv fortsätter enligt plan.

Efter periodens utgång

 • På årsstämman den 11 april omvaldes samtliga styrelseledamöter.
MSEK 2013 2012 2012
jan-mars jan-mars jan-dec
Nettoomsättning 139,8 83,6 326,3
Intäkter från lanserade produkter 136,4 35,8 267,1
EBIT 30,2 -14,1 -79,4
EBITDA 31,5 -12,1 -62,1
Resultat efter skatt 27,5 -16,2 -85,9
Resultat per aktie 0,95 -0,54 -2,92
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,0 -32,9 28,7
Likvida medel 218,9 212,4 228,1
Soliditet % 47 61 40

Telefonkonferens
VD Nikolaj Sørensen och finanschef Carl-Johan Blomberg presenterar rapporten vid en telefonkonferens kl 10.30 idag. Presentationen finns tillgänglig via länk och på hemsidan.

Internet: http://financialhearings.nu/130426/orexo/
Telefon: SE: 08-50556483, UK: +44-2076602077, US: +1-8776792993

VD-kommentar
2013 har börjat i högt tempo. Efter avtalet med ProStrakan 2012 har vi utvärderat de kommersiella alternativen för Abstral® på den amerikanska marknaden. Det var med tillfredställelse som vi i mars kunde presentera resultatet – försäljningen av Abstral-rättigheterna i USA till Galena Biopharma, Inc., en engagerad partner som är väl positionerad för att kunna realisera en liknande försäljningstillväxt för Abstral i USA som i Europa.

Försäljningen av Abstral innebär att vi initialt erhöll 10 miljoner USD och vi kommer att få ytterligare 5 miljoner USD inom tolv månader och därtill framtida royalties och delmålsbetalningar. Avtalet med ProStrakan från juni 2012 har varit centralt för finansieringen av utvecklingen och kommersialiseringen av Zubsolv™ och kommer att ge oss nettobetalningar på över 700 miljoner SEK.

Samtidigt är vi mycket nöjda med att framgångarna för Abstral i Europa har fortsatt med oförminskad kraft. Försäljningen ökade under första kvartalet med 26 procent jämfört med samma period 2012.

Vårt viktigaste strategiska och operativa mål i år är en framgångsrik lansering av Zubsolv™ i USA. Vi räknar med att FDA:s beslut om godkännande ska komma i början av juli och vi planerar, som tidigare meddelats, för lansering i september. För att förbereda lanseringen har vi under första kvartalet börjat tillverka Zubsolv hos vår kontraktstillverkare i USA. Vi tecknar dessutom de avtal som krävs för försäljning och distribution för att säkerställa att leveranserna kan påbörjas så snart som produkten är godkänd. Vi förbereder lanseringen i USA och diskuterar olika partnerskapslösningar. Feedbacken från kunder på den amerikanska marknaden är mycket positiv och vi kommer, oavsett struktur, att i september vara redo för den viktigaste lanseringen i Orexos historia.

Under årets första kvartal har två generiska Suboxone-tabletter lanserats på den amerikanska marknaden. Detta var väntat och ändrar varken våra lanseringsplaner eller förväntade marknadsandelar. Vi anser fortfarande att vår formulering har så stora fördelar för patienterna att vår vision om att Zubsolv blir den ledande produkten och vi når en omsättning på 500 miljoner USD är oförändrad. Konkurrensen från de två generika är än så länge obefintlig med listpriser som för närvarande ligger tjugo procent över den patentskyddade Suboxone-filmen. Suboxone-filmen står idag för 85 % av den totala marknaden och kommer vara Zubsolvs främsta konkurrent.

Under första kvartalet har vi fortsatt arbetet med att utveckla ytterligare smaker och fler styrkor på Zubsolv för att förstärka den långsiktiga konkurrensfördelen och skapa en produktbredd som passar alla patienter.

I och med ett positivt rörelseresultat detta kvartal, har vi tagit ett betydande steg mot att i slutet av året nå varaktig lönsamhet.

Jag ser med spänning fram emot de i närtid kommande strategiska händelserna då Orexo börjar sin nya kommersiella fas, något som vi är väl rustade för, såväl kompetensmässigt som finansiellt.

Nikolaj Sørensen
Verkställande direktör