Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma den 11 april 2013

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2012. Det beslutades att ingen utdelning ska utgå för 2012 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Raymond Hill, Staffan Lindstrand, Scott Myers, Martin Nicklasson, Kristina Schauman och Michael Shalmi till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Martin Nicklasson omvaldes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till 1.500.000 kronor att fördelas med 600.000 kronor till ordföranden och 150.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 150.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet, så att utskottsordföranden erhåller 100.000 kronor och 50.000 kronor fördelas till övriga ledamöter, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Orexo ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för Orexo åstadkoms.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av nya aktier mot betalning med apportegendom, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid var tid registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, eller leda till att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning.

Årsstämman beslöt att anta ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram, 2013/2018, riktat till styrelsens ordförande, Martin Nicklasson. För mer information om ordförandeprogrammet hänvisas till det fullständiga förslaget, vilket återfinns på bolaget hemsida.

Årsstämman beslöt om att utöka det prestationsbaserade incitamentsprogrammet 2011/2021 för att möjliggöra tilldelning av 300.000 personaloptioner till bolagets nya VD, Nikolaj Sørensen.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan samt presentation från verkställande direktörens anförande från årsstämman finns tillgängliga på Orexos hemsida, www.orexo.se.

För ytterligare information, kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 0703-50 78 88
E-post: nikolaj.sorensen@orexo.com

Carl-Johan Blomberg, finansdirektör
Tel: 0706-33 67 11
E-post: carl-johan.blomberg@orexo.com

Om Orexo
Orexo AB är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos ca 90 anställda arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är Novo A/S och HealthCap. Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2013 kl 19:15.