Kallelse till årsstämma i Orexo

Aktieägarna i Orexo AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 11 april 2013 kl 17.00 i Orexos lokaler på Virdings allé 32A i Uppsala.

Anmälan m m

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 april 2013, dels anmäler sig till stämman senast fredagen den 5 april 2013 per post under adress Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, per telefon 018-780 88 00, per telefax 018-780 88 88 eller via e-post beata.augenblick@orexo.com.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.orexo.se.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 5 april 2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Orexo finns 29.976.582 aktier och röster. Bolaget innehar 1.121.124 egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Redogörelse för styrelsens och styrelsekommittéernas arbete.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 17. Beslut om valberedning.
 18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom.
 19. Valberedningen förslag till antagande av prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram 2013/2018 riktat till styrelseordföranden.
 20. Beslut om ändring av prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram 2011/2021 för att möjliggöra tilldelning av personaloptioner till bolagets nya VD.
 21. Stämmans avslutande.

Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer, styrelsearvode, arvode till revisorerna samt val av styrelseordförande, styrelseledamöter och val av revisorer (punkterna 2, 13, 14 och 15)

Valberedningen för Orexo, som består av Martin Nicklasson (styrelsens ordförande), Ulrik Spork (Novo A/S, tillika valberedningens ordförande), Björn Odlander (HealthCap) och Claus Berner Møller (Arbejdsmarkedets Tillaegspension), föreslår följande:

-   att styrelsens ordförande Martin Nicklasson utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2),

-   att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter (punkt 13),

-   att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter (punkt 13),

-   att styrelsearvodet fastställs till 1.500.000 kronor att fördelas med 600.000 kronor till ordföranden och 150.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 150.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet, så att utskottsordföranden erhåller 100.000 kronor och 50.000 kronor fördelas till övriga ledamöter, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Orexo ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för Orexo åstadkoms (punkt 14),

-   att de ordinarie styrelseledamöterna Raymond Hill, Staffan Lindstrand, Scott Myers, Martin Nicklasson, Kristina Schauman och Michael Shalmi omväljs, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 15),

-   att Martin Nicklasson omväljs till styrelseordförande (punkt 15), och

-   att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 15).

Disposition av bolagets resultat (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2012 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående att gälla intill tiden för årsstämman 2014. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget, vilken utöver den verkställande direktören består av sju personer. Styrelsen har utsett en ersättningskommitté för beredning av frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Orexo ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på individens procentuella uppfyllelse av uppställda mål. Den rörliga ersättningen ska maximalt uppgå till 40 procent av fast lön för den verkställande direktören och upp till 30 procent av fast lön för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska därutöver ha möjlighet att tilldela ledande befattningshavare ytterligare rörlig ersättning av engångskaraktär när styrelsen finner det lämpligt.

Orexo har antagit aktiebaserade incitamentsprogram avsedda att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bland annat bolagets ledande befattningshavare.

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionspremierna som betalas av bolaget uppgår till maximalt 20 procent av den verkställande direktörens månadslön medan pensionspremierna för de övriga ledande befattningshavarna uppgår till mellan cirka 20 till 25 procent av den fasta årslönen. Anställningsavtalet med den verkställande direktören får sägas upp med sex månaders uppsägningstid. Anställningsavtal för övriga ledande befattningshavare kan sägas upp med mellan tre och tolv månaders uppsägningstid. Den verkställande direktören är berättigad till avgångsvederlag, om bolaget avslutar anställningen motsvarande sex månadslöner. Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida för övriga ledande befattningshavare uppgår till mellan noll till tolv månadslöner. Styrelsen har rätt att, om den i ett enskilt fall bedömer att det är motiverat, uppdra åt styrelseledamot att utöver styrelseuppdraget utföra arbete för bolaget, varvid ledamoten får tillerkännas skälig ersättning.

Om styrelsen anser att det är motiverat i det enskilda fallet kan styrelsen utse en styrelseledamot att utföra arbete för bolaget räkning utanför styrelseuppdraget, i vilket fall styrelseledamoten kan beviljas skälig ersättning.

Beslut om valberedning (punkt 17)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att fyra ledamöter utsetts. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2013. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning, om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till bolagets revisor, samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2014. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av nya aktier mot betalning med apportegendom, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid var tid registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, eller leda till att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning.

Valberedningen förslag till antagande av prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogramm 2013/2018 riktat till styrelseordförande (punkt 19)

Valberedningen i Orexo föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram 2013/2018 riktat till styrelsens ordförande, Martin Nicklasson (”Ordförandeprogrammet”). Ordförandeprogrammet ska endast träda i kraft om intjänande inte har inträffat för Orexos styrelseaktieägarprogram 2012/2017 per den 30 april 2013.

För att kunna genomföra det föreslagna incitamentsprogrammet föreslår Valberedningen att årsstämman beslutar i enlighet med punkterna a - b nedan. Besluten föreslås vara villkorade av varandra. Beslut enligt punkterna a - b nedan måste biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antagande av Ordförandeprogram (punkt 19 a)

Bakgrund och sammanfattning av programmet

Som tidigare kommunicerats utvärderar Orexo kommersiella alternativ för introduktionen av Zubsolv på den amerikanska marknaden, inklusive olika samarbetsalternativ. I samband med utnämningen av Nikolaj Sørensen till ny VD för Orexo i februari 2013 tog styrelseordföranden i Orexo, Martin Nicklasson, under en övergångsperiod på sig rollen som arbetande styrelseordförande för att övervaka och stödja VD och ledningsgrupp i kommersialiseringsprocessen i USA. Martin Nicklasson inträde som en del av ledningsgruppen stärker dess kommersiella kompetens genom att bolaget kommer kunna utnyttja Martin Nicklassons omfattande nätverk och erfarenhet för att säkerställa att hela värdepotentialen i Orexos kommersiella tillgångar realiseras.

Under tiden för uppdraget som arbetande styrelseordförande kommer Martin Nicklasson utföra arbete som är väsentligt mer omfattande och av en annan karaktär än hans ordinarie styrelseuppdrag. Valberedningens uppfattning är naturligtvis att lämplig ersättning ska lämnas för detta viktiga arbete. Valberedningen anser dock att sådan ersättning framöver inte bör betalas kontant. Valberedningen föreslår istället Ordförandeprogrammet, som syftar till att ytterligare motivera Martin Nicklasson, och samtidigt, begränsa Orexos kostnader och tillförsäkra att ersättningen är begränsad vid uteblivet värdeskapande för aktieägarna.

Sammanfattningsvis innebär Ordförandeprogrammet att Martin Nicklasson tilldelas 200.000 personaloptioner kostnadsfritt och varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Orexo (”Prestationsaktier”). Lösenpriset för varje Prestationsaktie ska motsvara 100 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Orexoaktien under de tio handelsdagar närmast före tilldelningen. Prestationsaktierna kan utnyttjas under förutsättning av intjänande och uppfyllandet av prestationsvillkoren, under en period om fem år från tilldelningen. Villkoren för Ordförandeprogrammet ska generellt sett motsvara det prestationsbaserade, långsiktiga incitamentsprogrammet 2011/2021 riktat till anställda i Orexo, som antogs av bolagsstämman i februari 2011, dock med den skillnaden att Ordförandeprogrammet ska vara ett femårigt program (i stället för 10-årigt) och att Prestationsaktierna kommer att intjänas under en treårsperiod (i stället för femårsperiod). Inga Prestationsaktier ska kunna utnyttjas efter den femte årsdagen efter bolagsstämman som antagit Ordförandeprogrammet. Ordförandeprogrammet ska endast träda i kraft om intjänande inte har inträffat för Orexos styrelseaktieägarprogram 2012/2017 per den 30 april 2013.

Villkor för intjänande

Rätten att förvärva nya aktier genom utnyttjande av Prestationsaktier förutsätter att vissa intjänandevillkor uppfylls. Av det totala antalet Prestationsaktier som tilldelas inom Ordförandeprogrammet ska 50 procent av Prestationsaktierna intjänas baserat på tid och interna verksamhetsmål (”Tidsbaserade Prestationsaktier”) och 50 procent intjänas baserat på aktiekursutveckling och relativ aktieutveckling (”Aktiekursbaserade Prestationsaktier”).

Tidsbaserade Prestationsaktier

Som angivits ovan intjänas Tidsbaserade Prestationsaktier baserat på tid och interna verksamhetsmål. De interna verksamhetsmålen ska beslutas av styrelsen på individuell basis vid tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktier under Ordförandeprogrammet och därefter inför var och en av de respektive rapporteringsperioderna (definieras nedan) och vara kopplade till resultat för Orexo och dess dotterbolag (intäkter, lönsamhet etc.) samt till FoU och andra verksamhetsmål (uppnådda milestones etc.) (de ”Interna Verksamhetsmålen”). Tidsbaserade Prestationsaktier ska kunna utnyttjas med en tredjedel av hela antalet tilldelade Tidsbaserade Prestationsaktier från och med det datum som infaller ett år efter dagen för tilldelning (”årsdatum”) under förutsättning att (i) 80 procent av de Interna Verksamhetsmålen har uppfyllts under den närmast föregående tolvmånadersperioden som rapporterats av Orexo före sådant årsdatum (”rapporteringsperiod”), och med ytterligare en tredjedel vid vart och ett av de två därpå följande årsdatumen, under förutsättning att 80 procent av de Interna Verksamhetsmålen har uppfyllts under de respektive rapporteringsperioderna före dessa årsdatum, samt under förutsättning (ii) att innehavaren vid dessa tidpunkter fortfarande är styrelseledamot i Orexo.

Aktiekursbaserade Prestationsaktier

Utnyttjande av Aktiekursbaserade Prestationsaktier förutsätter (i) uppfyllelse av båda de prestationsvillkor som beskrivs nedan (”Prestationsvillkoren”) och (ii) att innehavaren vid denna tidpunkt fortfarande är styrelseledamot i Orexo.

Prestationsvillkoren ska bedömas utifrån den noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen för Orexoaktien på NASDAQ OMX Stockholm under en period om tjugo handelsdagar närmast före varje bedömningstillfälle (”Aktiekursen”). Vid beräkning av Aktiekursens ökning ska en jämförelse göras med volymvägd genomsnittlig betalkurs för Orexoaktien under tio handelsdagar närmast före tilldelning.

Prestationsvillkor 1

För intjänande av Aktiekursbaserade Prestationsaktier krävs att ökningen av Aktiekursen uppgår till de nivåer som anges nedan. Ökningen av Aktiekursen ska beräknas för en period om högst fem år, vilket innebär att Aktiekursen måste ha uppnåtts under en sammanhängande femårsperiod.

Ökning av Aktiekursen Intjänandeprocent av AktiekursbaseradePrestationsaktier (även villkorat avuppfyllelse av Prestationsvillkor 2 nedan)
> 60 procent (eller en Aktiekurs om 64kronor*) 33 procent
> 100 procent (eller en Aktiekurs om 80kronor*) 66 procent
> 150 procent (eller en Aktiekurs om 100kronor*) 100 procent

Dessa kategorier motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning under en femårsperiod om cirka 10, 15 respektive 20 procent.

* Exemplet baseras på en startkurs för Aktiekursen om 54,0 kronor vilket motsvarar stängningskursen för Orexoaktien på NASDAQ OMX Stockholm den 5 februari 2013.

Prestationsvillkor 2

Utöver uppfyllelse av Prestationsvillkor 1 krävs för intjänande att Aktiekursen ska överträffa NASDAQ OMX Stockholm Biotechnology PI Index för en 90-dagarsperiod närmast före sådan dag då Prestationsvillkor 1 ovan är uppfyllt. Uppfyllelse av Prestationsvillkor 2 ska bedömas löpande så länge Prestationsvillkor 1 är uppfyllt, varvid den ovannämnda 90-dagarsperioden ska utgöras av den period som infaller närmast före varje bedömningstillfälle.

Villkor för förvärv av aktier och omräkning

Så snart som något intjänandevillkor uppfyllts, kan styrelseledamoten påkalla inlösen och förvärva aktier i bolaget. Lösen kan ske vid ett eller flera tillfällen.

Om styrelseordförandens uppdrag som styrelseledamot i Orexo upphör före utgången av den femåriga utnyttjandeperioden, måste de intjänade Prestationsaktierna utnyttjas för förvärv av aktier inom tre månader från dagen för uppdragets upphörande, varefter samtliga outnyttjade Prestationsaktierna förfaller.

De detaljerade villkoren för Prestationsaktierna ska förberedas av styrelsen i enlighet med detta förslag och innehålla för optioner sedvanliga marknadsmässiga regler, däri innefattande omräkningsregler. Vid de åtgärder och bolagshändelser som påkallar omräkning, såsom nyemission med företrädesrätt, minskning av aktiekapitalet, likvidation m.m., ska omräkning ske, i syfte att Prestationsaktiernas värde inte ska påverkas av nämnda åtgärder, med tillämpning, så långt möjligt, av villkoren för teckningsoptionerna. Omräkning enligt detta stycke ska utföras av bolagets revisor med bindande verkan för bolaget och styrelseordföranden.

Styrelseledamots rättighet till intjänade Styrelseaktier övergår i samband med styrelseledamotens dödsfall till dödsboet.

Begränsning i rätten att överlåta Prestationsaktier och beskattning i samband med

Prestationsaktierna

Utfärdade Prestationsaktier ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas till tredje man.

Prestationsaktierna ska utfärdas vederlagsfritt, vilket för mottagarna innebär att beskattning sker i inkomstslaget tjänst motsvarande skillnaden mellan Orexos akties marknadsvärde vid utnyttjandet av Prestationsaktien och Prestationsaktiens lösenkurs. Orexo ska svara för och erlägga på förmånen belöpande arbetsgivaravgifter.

Kostnader, utspädningseffekter och säkring av Planen

Ordförandeprogrammet kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att Prestationsaktierna ska kostnadsföras som en personalkostnad över löptiden och redovisas direkt mot eget kapital. Marknadsvärdet av en Prestationsaktie kan ej beräknas med traditionella metoder. En så kallad Monte Carlo-beräkning ger ett värde på cirka 13 kronor per Prestationsaktie eller cirka 2,7 miljoner kronor totalt, under förutsättning av full intjäning. Sociala kostnader, vid en fullständig inlösen och en aktiekurs uppgående till 100 kronor, uppgår till cirka 2,9 miljoner kronor.

Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

För att säkerställa att bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier vid utnyttjande av Prestationsaktier föreslås bolagsstämman besluta om överlåtelse av aktier. Till följd av detta föreslås att högst 200.000 teckningsoptioner emitteras och att det helägda dotterbolaget Pharmacall AB förfogar över dessa teckningsoptioner för att infria de åtaganden som följer av Prestationsaktierna som tilldelats enligt Ordförandeprogrammet. Vidare föreslås att leverans av aktier enligt Ordförandeprogrammet även kan ske genom överlåtelse av egna aktier som innehas av bolaget. Dock kan inte mer än totalt 200.000 egna aktier eller teckningsoptioner utnyttjas för Ordförandeprogrammet.

Information om utestående incitamentsprogram

Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras som säkring för åtagandena enligt Ordförandeprogrammet motsvarar en utspädningseffekt om 0,6 procent av aktierna och rösterna i bolaget. I det fall Prestationsaktierna levereras genom överlåtelse av egna aktier kommer utspädningseffektens omfattning minska i motsvarande mån.

För en beskrivning av bolagets utestående incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2012, not 16, samt bolagets webbplats, www.orexo.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner för säkerställande av Ordförandeprogrammet (punkt 19 b)

Valberedningen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 200.000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i Orexo. Teckningsoptionerna ska utnyttjas enbart för att säkerställa leverans av aktier enligt Ordförandeprogrammet. Teckningsberättigad är Orexos helägda dotterbolaget Pharmacall AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av Orexos åtagande enligt villkoren för Ordförandeprogrammet beskrivna ovan under punkt 19 a.

Beslut om ändring av prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram 2011/2021 för att möjliggöra tilldelning av personaloptioner till bolagets nya VD (punkt 20)

Vid extra bolagsstämma den 16 februari 2011 beslutade att anta ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram 2011/2021. Den senaste tidpunkt för erbjudande om deltagande i programmet (tilldelning) förlängdes samtidigt till den 31 december 2013. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner att 300.000 personaloptioner tilldelas bolagets nya VD, Nikolaj Sørensen. Detta innebär en utökning av programmet, medan alla andra villkor kvarstår oförändrade.

________________________

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag, inklusive valberedningens motiverade yttrande och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängligt hos bolaget på Virdings allé 32 A, i Uppsala samt på www.orexo.se senast tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i mars 2013
Orexo AB (publ)
Styrelsen