Orexo ingår forskningsavtal med AstraZeneca inom området luftvägssjukdomar

Orexo AB (Orexo) meddelar idag att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med AstraZeneca för OX-CLI, ett prekliniskt program för potentiell ny behandling av luftvägssjukdomar. Enligt avtalet kommer Orexo att ge AstraZeneca rättigheterna att genomföra utökad preklinisk forskning och utvärdering av substanser i Orexos OX-CLI-program. AstraZeneca har också en möjlighet att förvärva samtliga substanser kopplade till programmet. Överlåtelse och licensavtal kommer då att tecknas av parterna, innebärande att Orexo erhåller delmålsersättningar under utvecklingsfasen och royaltyersättningar baserade på framtida intäkter.

”Vårt OX-CLI-program är ett lovande forsknings- och utvecklingsprojekt, med potential att förbättra behandlingen av luftvägssjukdomar för miljontals patienter. AstraZeneca, ett ledande globalt bolag inom det inflammatoriska och respiratoriska området, är en optimal samarbetspartner för OX-CLI. Vi ser fram emot att följa projektets utveckling.”, säger Orexos VD Anders Lundström.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 0706-67 22 66, E-post:
anders.lundstrom@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom farmaceutisk formulering och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenere-rande produkter godkända i USA och EU, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos huvudkontor finns i Uppsala och bolaget är noterat på Stockholmsbörsen. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

För mer information besök: www.orexo.se.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2013 kl 08.40.