Delårsrapport januari-september 2012

OREXO NÄRMARE MÅLET ATT LANSERA ZUBSOLV™ (OX219) - NYTT LÄKEMEDEL MOT OPIATBEROENDE

Under delårsperioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 242,7 (142,9) MSEK.
 • Intäkter från lanserade produkter ökade med 105 procent till 190,1 (92,8) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -52,5 (-76,9 ) MSEK.
 • Resultat efter skatt -63,6 (-121,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -2,14 (-4,61) SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 105,5 (-70,3) MSEK.
 • Likvida medel uppgick till 306,2 (294,3) MSEK.
 • Fasta royaltybetalningar relaterade till Abstral® uppgick enligt det nya avtalet under det tredje kvartalet till 59,4 (17,7) MSEK.
 • I september inlämnade Orexo registreringsansökan avseende Zubsolv (OX219) till FDA, fem månader tidigare än planerat.
 • Under tredje kvartalet skedde återköp av egna aktier totalt uppgående till 53 MSEK.

Efter delårsperioden

 • I oktober anlitades Guggenheim Securities LLC för att utvärdera olika strategiska alternativ för kommersialisering i USA.

VD-kommentar
Under tredje kvartalet nådde vi en viktig milstolpe genom inlämnandet av en registreringsansökan för Zubsolv™ (OX219) till amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. Zubsolv är ett läkemedel för behandling av opiatberoende. Tack vare en gedigen insats av våra medarbetare, lyckades vi med detta fem månader tidigare än ursprungligen planerat, något som jag är mycket imponerad av.

I USA finns en betydande marknadspotential för Zubsolv med en kraftigt växande marknad. Zubsolv har flera för patienterna viktiga egenskaper som gör tabletten lätt att använda (som snabb upplösning och mindre tablettstorlek). Med den konkurrenskraftiga produkt som vi bedömer Zubsolv är, räknar vi med att kunna ta betydande marknadsandelar och nå en försäljning på upp till 500 miljoner dollar om året. Lanseringen av Zubsolv planeras till tredje kvartalet 2013. För att stärka Zubsolvs konkurranskraft, har vi startat ett nytt utvecklingsprogram för att ytterligare kunna differentiera vår produkt mot konkurrenterna.

Förutom mycket intressanta framtidsutsikter för Zubsolv, tecknade vi, som tidigare meddelats, under andra kvartalet ett nytt avtal med ProStrakan avseende Abstral®. Avtalet stärkte Orexo finansiellt och innebär att vi under första kvartalet 2013 tar över produkträttigheterna för Abstral i USA. Vår framtida närvaro i USA kommer därmed baseras på att Orexo erbjuder marknaden två attraktiva läkemedel - Zubsolv och Abstral. Vi har anlitat amerikanska Guggenheim Securities, LLC som finansiell rådgivare för att utvärdera olika strategiska alternativ för kommersialisering i USA. Baserat på analysen, kommer vi i slutet av detta år meddela hur vår kommersialiseringsplan för USA kommer att utformas. Som en konsekvens av denna pågående strategiska översyn, kommer återköp av aktier inte att återupptas i dagsläget.

Anders Lundström
Verkställande direktör


Telefonkonferens

VD Anders Lundström och finanschef Carl-Johan Blomberg presenterar rapporten vid en telefonkonferens kl 10.00 idag. Presentationen finns tillgänglig via länk och på hemsidan. Internet: http://livecast.wehay.com/stockontv/121025/orexo/
Telefon:
+44 (0) 20 3003 2666 - Standard International Access; 020 089 6377 – Stockholm (avgiftsfritt); 0808 109 0700 - Storbritannien (avgiftsfritt); 1 866 966 5335 - USA (avgiftsfritt)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör, tfn 0706-67 22 66, e-post: anders.lundstrom@orexo.com
Carl-Johan Blomberg, finansdirektör, tfn 0706-33 67 11, e-post: carl-johan.blomberg@orexo.com


Notera
Informationen är sådan som Orexo AB publ. ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2012, klockan 08:00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.