Orexo utser valberedning och offentliggör finansiell kalender 2012/2013

Inför årsstämman 2013 har Orexo utsett en valberedning vilken representerar cirka 49 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation.

I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:

  • Ulrik Spork, Novo A/S, tillika valberedningens ordförande
  • Björn Odlander, HealthCap
  • Claus Berner Møller, Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP)
  • Martin Nicklasson, styrelseordförande i Orexo

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2013 samt på bolagets hemsida, http://www.orexo.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka e‑post till beata.augenblick@orexo.com (rubricera e-post ”Till Valberedningen”) eller brev till ”Orexos Valberedning”, Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, senast den 15 februari 2013.

Årsstämman 2013 i Orexo kommer att hållas torsdagen den 11 april 2013 kl 17.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2013 skall inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2013”) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilket beräknas ske i början av mars 2013.

Kommande informationstillfällen från Orexo:

Delårsrapport januari – september 2012 25 oktober 2012
Bokslutskommuniké 2012 31 januari 2013
Årsstämma 2013 11 april 2013, kl 17.00
Delårsrapport januari – mars 2013 26 april 2013
Delårsrapport januari – juni 2013 12 juli 2013
Delårsrapport januari – september 2013 23 oktober 2013

För ytterligare information, kontakta:
Carl-Johan Blomberg, Finansdirektör
Tel: 0706-33 67 11
E-post: carl-johan.blomberg@orexo.com

Beata Augenblick, Investor Relations
Tel: 0706-22 59 93
E-post: beata.augenblick@orexo.com

Om Orexo
Orexo AB är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom farmaceutisk formulering och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos huvudkontor finns i Uppsala och bolaget är noterat på Stockholmsbörsen. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap. Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 oktober 2012 kl 09.00.