Orexo gör uppehåll i aktieåterköp med anledning av delårsrapport för tredje kvartalet

Uppsala, den 21 september 2012 – Enligt gällande lagstiftning gör Orexo uppehåll i återköp av egna aktier 30 dagar innan delårsrapport januari-september 2012.

Enligt beslut på extra bolagsstämma inledde Orexo återköp av egna aktier den 16 juli 2012. Fram till och med den 20 september 2012 har Orexo återköpt 1.071.154 aktier till en genomsnittlig kurs av 47,15 kronor för ett sammanlagt värde av 50,5 miljoner kronor.

Med anledning av gällande lagstiftning som föreskriver att återköp inte får ske under den s.k. tysta perioden, dvs 30 dagar innan en delårsrapport offentliggörs, kommer Orexo att från den 25 september 2012 att göra uppehåll i återköpen av egna aktier. Delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggörs den 25 oktober 2012.

Fram till årsstämman 2013 får sammanlagt högst 10 procent av utestående aktier återköpas, dvs maximalt 2.989.999 aktier.

Återköp av egna aktier kan tidigast komma att återupptas den 26 oktober 2012, vilket i sådant fall kommer att offentliggöras via pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 0706-67 22 66, e-post:
anders.lundstrom@orexo.com

Carl-Johan Blomberg, finansdirektör
Tel: 0706-33 67 11, e-post:
carl-johan.blomberg@orexo.com

Om Orexo
Orexo AB är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom farmaceutisk formulering och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos huvudkontor finns i Uppsala och bolaget är noterat på Stockholmsbörsen. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

För mer information besök: www.orexo.se.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2012 kl 08.00.