Orexo ger en uppdatering om den amerikanska marknaden för opiatberoende och möjligheter till kommersialisering av Zubsolv™ (OX219)

Uppsala – den 21 september 2012 – Vid dagens informationsmöte presenterar Orexo bolagets syn på den framtida marknaden för behandling av opiatberoende i USA. Opiatberoende är något som ökar och har stora samhällsekonomiska konsekvenser. Samhällets kostnader relaterade till opiatberoende beräknades nyligen i USA uppgå till 55,7 miljarder USD.

Baserat på det ökande medicinska- och icke-medicinska användandet av receptbelagda opiatprodukter i USA, uppskattar Orexo att den amerikanska marknaden för behandling av opiatberoende fortsätter växa och att den 2014 kommer att vara värd drygt 2 miljarder USD. Utöver detta, har det antal patienter som faktiskt söker vård för opiatberoende ökat och data tyder på att behandlingstiden för dessa patienter dessutom ökar. Vid informationsmötet presenterar Orexo också bakgrunden till Zubsolvs försäljningsprognos som, vilket tidigare meddelats, kan komma upp till en årlig försäljning av 500 miljoner USD.

Orexo presenterar idag också bolagets aktiviterer för differentiering av Zubsolv™ från den enda etablerade konkurrenten på den amerikanska marknaden, Suboxone®, såväl som de kliniska program som kommer att initieras för att vidare stärka Zubsolv de kommande åren.

Baserat på erhållna data, planerar Orexo att initiera ett kliniskt program för att dokumentera patienternas preferens i valet mellan Zubsolv och Suboxone, bland patienter som redan behandlas med Suboxone. Dessutom förbereder Orexo ytterligare ett kliniskt program för att dokumentera att opiatberoende patienter kan behandlas med Zubsolv från den allra första dagen som läkaren förskriver en buprenorfinbaserad behandling. Detta i motsats till det befintliga behandlingssättet och den beskrivna indikationen för Suboxone, där patienter måste påbörja en annan buprenofinbehandling innan de senare byter till Suboxone.

Orexo planerar att lansera Zubsolv under tredje kvartalet 2013. Under det första halvåret 2014 kommer Orexo att komplementera de ursprungliga styrkorna med ytterligare styrkor och därigenom öka enkelheten för patienter och läkare vid behandling med Zubsolv. Orexo har även påbörjat en kompletterande produktutveckling med målsättning att utveckla nya smaker för Zubsolv utöver den nuvarande citron/mentolsmaken. Orexo uppskattar att inlämning av registreringsansökan för denna nya produkt kan ske under senare delen av 2013 och att denna kan introduceras på den amerikanska marknaden under andra halvåret 2014.

Vid dagens möte beskriver Orexo även de strategiska kommersialiseringsalternativen för Zubsolv och den uppskattade storleken på säljstyrkan, som krävs för att bearbeta det marknadssegment där den högsta andelen förskrivningar av opioidläkemedel finns. Olika alternativ för kommersialisering i USA utvärderas för närvarande. Ett alternativ är att ingå ett sk risk-sharing-partnerskap med en inhyrd försäljningsorganisation, en kombination av en inhyrd försäljningsorganisation med en co-promotion partner samt ett strategiskt samarbete med en redan nu existerande försäljnings- och marknadsföringsorganisation. Som tidigare meddelats, kommer Orexo att lämna ytterligare information som rör den valda strategin för kommersialisering av Zubsolv, när den väl är beslutad.

De bilder som visas och en inspelning av presentationen kommer att publiceras på Orexos webbplats www.orexo.se.

  

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 0706-67 22 66, E-post: anders.lundstrom@orexo.com

  

Om Orexo
Orexo AB är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom farmaceutisk formulering och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos huvudkontor finns i Uppsala och bolaget är noterat på Stockholmsbörsen. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

För mer information besök: www.orexo.se.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2012 kl 09.55.