Kommuniké från extra bolagsstämma i Orexo AB den 13 juli 2012

Extra bolagsstämman den 13 juli beslutade om bemyndigande till styrelsen att genomföra återköp och överlåtelser av egna aktier. Vidare beslutade stämman om överlåtelse av egna aktier inom ramen för det prestationsbaserade långsiktiga incitamentsprogrammet 2011/2021, om antagande av styrelseaktieägarprogram 2012/2017, om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner eller egna aktier inom ramen för styrelseaktieägarprogram 2012/2017. Det beslutades även om ändring av det prestationsbaserade långsiktiga incitamentsprogrammet 2011/2021.

För mer information om besluten vid extra bolagsstämman hänvisas till det fullständiga förslaget, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 0706-67 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Carl-Johan Blomberg, finansdirektör
Tel: 070-633 67 11
E-post: carl-johan.blomberg@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom farmaceutisk formulering och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos ca 100 anställda arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är danska Novo A/S och svenska HealthCap. Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2012 kl 18:00.