Orexo planerar återköpsprogram av egna aktier

Uppsala – den 14 juni 2012 – Den 4 juni 2012 tillkännagav Orexo att en överenskommelse träffats med ProStrakan Group plc rörande Abstral®. Överenskommelsen innebär i korthet att Orexo förvärvar samtliga rättigheter till Abstral i USA och omstrukturerar royalty-villkoren i EU och övriga världen. Orexo kommer, förutom framtida royalty- och delmålsersättningar, att erhålla en fast nettoersättning uppgående till 55 MGBP (cirka 610 MSEK) att utbetalas under de kommande 24 månaderna.

Med den stärkta balansräkningen som detta innebär, ser Orexo möjligheten att kunna förändra kapitalstrukturen och därmed skapa aktieägarvärde genom ett aktieåterköpsprogram.

Orexo kommer därför att kalla till en extra bolagsstämma i juli, för där fatta beslut om att ge styrelsen bemyndigande att kunna återköpa upp till maximalt tio procent av utestående aktier.

”Överenskommelsen med ProStrakan har medfört att Orexo’s finansiella ställning förstärkts väsentligt och att vi reducerat den finansiella risken. Då även våra utvecklingsprogram utvecklas väl, anser styrelsen att det är viktigt att genom återköp av aktier kunna optimera kapitalstrukturen och därmed skapa aktieägarvärde. ”, säger Martin Nicklasson, styrelseordförande i Orexo.

                                    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 0706-67 22 66, e-post: anders.lundstrom@orexo.com

Carl-Johan Blomberg, finansdirektör
Tel: 0706-33 67 11, e-post: carl-johan.blomberg@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom reformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar.
Orexo har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera reformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag.
Orexos ca 100 anställda arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är danska Novo A/S och svenska HealthCap.
Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2012 kl 08.00.