Orexo presenterar nytt fokus och nya planer för kommersiell expansion – accelererar utvecklingen av OX219

Uppsala den 3 maj 2012 – Vid dagens kapitalmarknadsdag tillkännager Orexo att bolaget – efter en framgångsrik omstrukturering – nu ytterligare skärper fokus på utveckling och kommersialisering av egna produkter, baserade på egenutvecklade drug-delivery-teknologier, tillämpade på kända substanser. Övergången från att vara helt beroende av partners, för att kommersialisera bolagets innovationer, resulterar i en betydligt starkare kontroll av värdeskapandet. Den nu valda inriktningen på produktutvecklingen, innebär minskad risk, kortare ledtid och därmed lägre utvecklingskostnader jämfört med konventionella modeller för läkemedelsutveckling.

Orexos ledning meddelar att företaget kommer att fokusera sina resurser på två mycket attraktiva tillgångar, OX219 och OX51, och redovisar status för utvecklingsprogrammen samt framtida marknadspotential. Av dessa två projekt har OX219 kommit längst och bedöms av Orexo att vara företagets mest värdefulla tillgång.

OX219 utvecklas för att behandla opioidberoende. Orexo har gett detta projekt högsta prioritet och bedömer nu att OX219 kan vara redo för inlämning av en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, så tidigt som under första kvartalet 2013, under förutsättning att de kliniska testerna faller väl ut.

Totalmarknaden för opioidberoende i USA uppskattas till ca 1,2 miljarder USD (8 miljarder SEK) och växer med över 20 procent per år. Om OX219 blir en av de första nya produkterna som lanseras på den amerikanska marknaden, kommer den att representera ett betydande kommersiellt värde för Orexo. Förutsatt att produkten når en marknadsandel på 10-20 procent, motsvarar detta en årlig försäljning på 1-2 miljarder SEK.

OX51 utvecklas för behandling av akuta intensiva smärtepisoder i samband med vårdrelaterade, diagnostiska eller terapeutiska ingrepp. Idag har Orexo nöjet att meddela att OX51 bygger på den aktiva substansen alfentanil. Hittills har ingen ännu lyckats att göra alfentanil tillgängligt som en oral tablettformulering. Som en följd av detta bedöms OX51 ha en mycket attraktiv profil avseende smärtlindring vid dessa indikationer. Den årliga försäljningspotentialen uppskattas till 0,7-1,0 miljarder SEK.

Orexo utvärderar nu olika strategiska möjligheter att etablera en kommersiell närvaro på USA-marknaden, en process som kommer att vara avslutad under fjärde kvartalet 2012. Vidare förväntar sig företaget att strategiska samarbeten avseende de ledande projekten kommer att inledas på andra marknader när produktutvecklingen har avslutats.

Den nya integrerade försäljningsmodellen för utandningstest för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori, som säljs via Orexos helägda dotterbolag Kibion, presenteras också. Kibion har nu etablerat en direkt marknadsnärvaro i Tyskland genom förvärvet av Wagner Analysen Technik GmbH. Kibion förutspår en försäljningsökning på mer än 35 procent 2012 och planerar att ytterligare öka försäljningen till 100 MSEK 2015. Kibion avser att expandera på andra nya marknader under de kommande åren.

”Orexos nya ledning är idag helt fokuserad på att föra våra spännande projekt OX219 och OX51 till registrering och framgångsrik lansering. Vår bedömning är att båda programmen har mycket hög försäljningspotential. Försäljningsintäkterna från Orexos redan lanserade läkemedel såsom Abstral, samt intäkter från Kibion, förväntas att ha en fortsatt gynnsam tillväxt, vilket skapar en finansiell styrka att genomföra våra prioriterade utvecklingsprogram. Dessa aktiviteter, tillsammans med etablerandet av en kommersiell närvaro i USA, kommer att skapa betydande värden för Orexos aktieägare och andra”, säger Anders Lundström, VD.

Presentationerna från kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängliga på Orexos webbplats www.orexo.se.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, VD

Telefon: 070-667 22 66
E-mail: anders.lundstrom@orexo.com


Om Orexo
Orexo utvecklar och marknadsför läkemedel som bygger på egna formuleringsteknologier som används för kända substanser. Företagets största produkt är smärtläkemedlet Abstral® för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Orexo är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är danska Novo A/S och svenska HealthCap. Mer information finns på www.orexo.se.


Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2012 kl 13.50.