Delårsrapport januari-mars 2012

Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2011.

OREXOS INTÄKTER FRÅN ABSTRAL® FORTSÄTTER ATT ÖKA

Under perioden

  • Nettoomsättningen uppgick till 83,6 (41,5) MSEK.
  • Royaltyintäkter från Abstral-försäljningen ökade med 39 procent till 19,4 (14,0) MSEK.
  • Resultat efter skatt -16,2 (-39,2) MSEK.Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -32,9 (16,3) MSEK.
  • EBITDA uppgick till -12,1 (-34,7) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,54 (-1,67) SEK.
  • Likvida medel uppgick till 212,4 (150,3) MSEK.
  • Fokusering av verksamheten kommer att minska kostnaderna med cirka 30 MSEK på årsbasis.

Efter perioden

  • På årsstämman den 11 april valdes tre nya styrelseledamöter.

 
VD-kommentar

Det är med glädje jag konstaterar att försäljningen från smärtprodukten Abstral fortsätter att öka. Under första kvartalet kunde vi redovisa en försäljningsökning på 39% jämfört med samma period förra året. Abstral ökar särskilt mycket på de viktiga marknaderna i södra Europa.

I USA konkurrerar först nu Abstral på samma villkor som samtliga snabbverkande fentanylprodukter. Detta sedan ett nytt gemensamt riskhanteringssystem, ett så kallat REMS, etablerades i mitten på mars. Systemet omfattar nu samtliga produkter i klassen.

Under första kvartalet genomförde vi en omorganisation, med målet att fokusera verksamheten på våra egna utvecklingsprogram. Dessa program bygger på att vi använder vår patentskyddade formuleringsteknologi och utvecklar nya produkter med redan kända substanser. Denna utvecklingsstrategi har framgångsrikt använts för både Abstral och Edluar. Fördelen att utveckla produkter på detta sätt, är att vi får lägre utvecklingsrisk, kortare utvecklingstid och lägre kostnader.

Utvecklingen av våra egna program fortskrider enligt plan. Under det första kvartalet startade vi registreringsstudierna i OX219-programmet och vi arbetar intensivt vidare mot målet att lämna in en registreringsansökan under första halvåret 2013.

I OX51-projektet, som utvecklas för behandling av procedurinducerad smärta, pågår ett förarbete inför kommande registreringsstudier.

Jag ser fram emot kapitalmarknadsdagen den 3 maj i Stockholm. Det är min ambition att vi ska ge en tydlig bild av Orexos möjligheter - att skapa värde genom våra kommersiellt intressanta produkter och utvecklingsprogram.

Anders Lundström
Verkställande direktör

 
Telefonkonferens

VD Anders Lundström och finanschef Carl-Johan Blomberg presenterar rapporten vid en telefonkonferens kl 10.15 idag. Presentationen finns tillgänglig via länk och på hemsidan.
Internet: http://livecast.wehay.com/stockontv/120427/orexo/
Telefon: +44 (0) 20 3003 2666 - Standard International Access; 020 089 6377 – Stockholm (avgiftsfritt); 0808 109 0700 - Storbritannien (avgiftsfritt); 1 866 966 5335 - USA (avgiftsfritt) 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör, tfn 0706-67 22 66, e-post: anders.lundstrom@orexo.com
Carl-Johan Blomberg, finansdirektör, tfn 0706-33 67 11, e-post: carl-johan.blomberg@orexo.com

 
Notera

Informationen är sådan som Orexo AB publ. ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012, klockan 08:00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.