Delårsrapport januari-december 2011

Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2010.

POSITIV UTVECKLING I ABSTRALFÖRSÄLJNINGEN SAMT DE EGNA PROGRAMMEN MEDAN OX-CLI- OCH OX-ESI-PROJEKTEN AVBRYTS

Under året

 • Nettoomsättningen uppgick till 199,6 (210,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt -392,0 (-89,2) MSEK.
 • Nedskrivning av förvärvad utveckling rörande OX-CLI- och OX-ESI-projekten uppgick till 233 MSEK.
 • Rörelseresultat justerat för nedskrivning av förvärvad utveckling uppgick till -120,3 (-56,0) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -117,2 (-43,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -14,43 (-3,81) SEK.
 • Likvida medel vid årets slut uppgick till 246,9 (135,8) MSEK.
 • Royaltyintäkter från Abstral®-försäljningen ökade till 70,5 (42,2) MSEK.
 • Abstral blev godkänd och introducerad i USA och Kanada.
 • Nyemission om cirka 245 MSEK, före emissionskostnader, genomfördes. ATP och Abingworth blev nya ägare samt Novo A/S den största ägaren.
 • Samtliga tre egna utvecklingsprogram, OX219, OX51 och OX27 avancerade enligt plan och positiva resultat i kliniska studier rapporterades.

Efter årets utgång

 • Förhandlingar avseende samarbetet med Janssen Pharmaceuticals, Inc. rörande OX-CLI och OX-ESI avslutades, vilket innebär att Orexo avslutar projektverksamheten.

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 56,7 (109,1) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -46,9 (-29,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt -271,0 (2,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -9,07 (0,09) SEK.

VD-kommentar

”Den starka försäljningsutvecklingen för Abstral® höll i sig under fjärde kvartalet, vilket gjorde att royaltyintäkterna från smärtläkemedlet ökade med hela 67 procent under 2011 till 70,5 MSEK. Vi ser en fortsatt tillväxt på de flesta marknader i Europa och även med ökad konkurrens, lyckas Abstral behålla och, på många marknader, stärka sin marknadsposition i Europa.

I december beslutade FDA att godkänna ett gemensamt riskhanteringssystem för samtliga snabbverkande fentanylprodukter i USA. Det nya systemet träder i kraft i mars 2012, vilket innebär att Abstral då, för första gången, kan konkurrera på lika villkor med andra snabbverkande fentanylprodukter på den amerikanska marknaden.

Det var förstås en besvikelse för oss att vårt samarbete med Janssen Pharmaceuticals, Inc. (tidigare OMJ) kring två projekt inom arakidonsyra-området avslutas. Dessvärre saknar vi medel att fortsätta driva projekten OX-CLI och OX-ESI på egen hand och har därför valt att härmed lägga ned dem.

Under året rapporterade vi positiva resultat från en fas I-studie med OX219 för behandling av opioidberoende. Studieresultaten visade tydligt att vi nu fått en slutgiltig kommersiell formulering och dos för produkten. Programmet utvecklas vidare och under första halvåret 2012 startar vi registreringsstudier.

Vi avslutar 2011 med kvitton på att samtliga våra tre egna utvecklingsprogram avancerar mot marknaden enligt plan. Det mest spännande är att vi under första halvåret 2012 startar våra registreringsstudier för OX219. Sammantaget med framgångar i projekten, mycket bra personal och en ledningsgrupp med rätt kompetens, är vi, precis som planerat, på god väg att bli ett framgångsrikt specialistläkemedelsbolag.”

Anders Lundström

Verkställande direktör

 
Telefonkonferens
VD Anders Lundström och finanschef Carl-Johan Blomberg presenterar rapporten vid en telefonkonferens kl 10.00 idag. Presentationen finns tillgänglig via länk och på hemsidan. Internet: http://livecast.se/stockontv/120131/orexo/
Telefon:
+44 (0) 20 3003 2666 - Standard International Access; 08-50520424 – Stockholm (avgiftsfritt);
0808 109 0700 - Storbritannien (avgiftsfritt); 1 866 966 5335 - USA (avgiftsfritt)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör, tfn 0706-67 22 66, e-post: anders.lundstrom@orexo.com

Carl-Johan Blomberg, finansdirektör, tfn 0706-33 67 11, e-post: carl-johan.blomberg@orexo.com

 
Notera

Informationen är sådan som Orexo AB publ. ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2012, klockan 08:30. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.