Delårsrapport januari-september 2011

Uppsala, 9 november 2011 - Orexos egna utvecklingsprogram avancerar

Under perioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 142,9 (101,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt -121,0 (-91,4) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -70,3 (-13,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -4,61 (-3,90) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 294,3 MSEK vid periodens slut, jämfört med 135,8 MSEK vid årsskiftet.
 • Royaltyintäkter från Abstral-försäljningen ökade till 51,3 (30,3) MSEK.
 • Nyemission om cirka 245 MSEK, före emissionskostnader, genomförd. ATP och Abingworth blir nya ägare samt Novo A/S den största ägaren.
 • Positiva resultat i en fas I-studie med OX219, för behandling av opioidberoende.
 • Positiva data från den första kliniska studien med OX27, för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter.
 • Sömnmedlet Sublinox (Edluar), utlicensierat till Meda, godkänns för försäljning i Kanada.
 • Genom dotterbolaget Kibion AB förvärvas Wagner Analysen Technik GmbH i Tyskland.
 • Ledningsgruppen stärks genom rekrytering av ny Chief Financial Officer och Chief Commercial Officer.

Efter perioden

 • Chef för forskning och utveckling (Chief Scientific Officer) utses.

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 46,2 (35,9) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -39,1 (-25,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt -55,9 (-28,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,87 (-1,22) SEK.

Telefonkonferens
VD Anders Lundström och finanschef Carl-Johan Blomberg presenterar rapporten vid en telefonkonferens kl 10.00 idag. Presentationsbilder finns tillgängliga både via länk och på hemsidan. Internet: http://livecast.se/stockontv/111109/orexo/
Telefon: +44 (0) 20 3003 2666 - Standard International Access; 08-50520424 – Stockholm (avgiftsfritt); 0808 109 0700 - Storbritannien (avgiftsfritt); 1 866 966 5335 - USA (avgiftsfritt)

VD-kommentar
”Det är glädjande att följa Abstrals starka försäljningsutveckling. Under årets första nio månader har våra royalty-intäkter från smärtläkemedlet ökat med 69 procent till 51,3 MSEK. I Europa fortsätter produkten att ta marknadsandelar med en försäljningsökning hittills i år på över 60 procent. I september lanserades Abstral i Holland och vi har dessutom fått godkännande för marknadsföring i Ryssland, där vår partner förbereder lansering under nästa år.

I USA kommer samtliga snabbverkande fentanylprodukter från slutet av första kvartalet 2012 att säljas under så kallat REMS-program. Först då kommer Abstral att konkurrera på lika villkor med andra produkter, precis som så framgångsrikt sker i Europa.

Våra egna program fortsätter att utvecklas i högt tempo. Under tredje kvartalet fick vi positiva resultat i en studie med OX219, som utvecklas för att behandla opioidberoende. Resultatet har bekräftat vår kommersiella formulering och dos. Eftersom vår registreringsansökan kan baseras på data från ett redan godkänt läkemedel, kommer våra registreringsstudier inte att bli så omfattande. Detta är bara en av flera fördelar med vår strategi att utveckla nya patenterbara läkemedel med utgångspunkt från framgångsrika behandlingar som redan finns i kliniskt bruk.

Våra två andra utvecklingsprogram fortskrider enligt plan och under fjärde kvartalet förväntar vi oss data från nästa studie med OX27, som utvecklas för genombrottssmärta hos cancerpatienter.

Orexos nya inriktning mot att bli ett specialty pharma-bolag ställer nya krav på vår organisation. Förstärkningen av vår ledning är ett steg i vår strategi att skapa lönsamhet med fokus på våra tre läkemedelsprogram. Vi har under tredje kvartalet därför rekryterat Peter Edman och Nikolaj Sørensen till två nya nyckelbefattningar, chef för F&U respektive Chief Commercial Officer (CCO).
Peter är väl lämpad att axla det övergripande ansvaret för Orexos F&U-arbete med sin gedigna forskarbakgrund och mångåriga erfarenhet från läkemedelsutveckling i alla faser. Befattningen som CCO är central, eftersom Orexos kommersiella verksamhet vidgas väsentligt.
Nikolajs bakgrund från Pfizer, där han ansvarat för marknadsföring och försäljning bland annat av en ledande smärtprodukt i Europa och Kanada, samt varit VD för Pfizer i Sverige. Vid sidan av dessa helt nya befattningar, har vi med Carl-Johan Blomberg även en ny välmeriterad CFO på plats, som också ansvarar för Investor Relations och IT.

Under årets sista kvartal fortsätter utvecklingen av våra egna läkemedelsprojekt, med såväl kliniska som kommersiella förberedelser. Att förbereda en kommersiell lansering är ett omfattande arbete som byggs upp successivt och sträcker sig över flera år. Det för Orexo steg för steg närmare till att bli ett ledande specialty pharma-bolag.”

Anders Lundström
Verkställande direktör

För hela rapporten - se bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör, tfn 0706-67 22 66, e-post: anders.lundstrom@orexo.com
Carl-Johan Blomberg, finansdirektör, tfn 0706-33 67 11, e-post: carl-johan.blomberg@orexo.com

Notera
Informationen är sådan som Orexo AB publ. ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2011, klockan 08:00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.