Delårsrapport januari-juni 2011

STOR FÖRSÄLJNINGSÖKNING FÖR ABSTRAL® Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2010.

Under perioden

 • Royaltyintäkter från Abstral®-försäljningen i Europa ökade till 30,4 (19,5) MSEK.
 • Abstral introducerades i USA och Kanada.
 • Nästa studie med OX219 påbörjad med resultat beräknade under tredje kvartalet 2011.
 • Positiva data från den första kliniska studien med OX27 för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter.
 • Framgångsrikt avslutad nyemission om cirka 245 MSEK före emissionskostnader.
 • Nettoomsättningen uppgick till 96,7 (65,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt -65,1 (-62,9) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -31,2 (11,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -2,66 (-2,69) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 242,5 MSEK vid periodens slut (exklusive slutlikviden från nyemissionen på 102 MSEK som erhölls efter perioden), jämfört med 135,8 MSEK vid årsskiftet.

Efter perioden

 • Sömnmedlet Sublinox (Edluar), vilket licensierats till Meda, har godkänts för försäljning i Kanada.
 • Orexo förvärvar genom dotterbolaget Kibion AB, Wagner Analysen Technik GmbH i Tyskland.

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 55,2 (29,1) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -47,5 (27,7) MSEK
 • Resultat efter skatt -26,0 (-35,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,02 (-1,51) SEK.

Nyckeltal

MSEK 3 mån
2011
apr-jun  
3 mån
2010
apr-jun
6 mån
2011
jan-jun
6 mån
2010
jan-jun
Helår
2010
jan-dec
Nettoomsättning 55,2 29,1 96,7 65,5 210,5
Rörelseresultat -23,6 -32,0 -60,2 -58,7 -81,7
Periodens resultat -26,0 -35,3 -65,1 -62,9 -89,2
Resultat per aktie, kr -1,02 -1,51 -2,66 -2,69 -3,81
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -47,5 27,7 -31,2 11,2 -43,0
Likvida medel 242,5 190,9 242,5 190,9  135,8

 
Telefonkonferens
VD Anders Lundström presenterar rapporten vid en telefonkonferens kl 10.00 idag. Presentationsbilder finns tillgängliga både via länk och på hemsidan. Internet: http://www.financialhearings.nu/110810/orexo/
Telefon: 08-5352 6439 eller +44 (0)20 7136 2051 (kod: 3060498)

VD-kommentar

”Försäljningen av Abstral® i Europa fortsatte även under årets andra kvartal att öka starkt. Produkten visade under första halvåret 2011 på en 66-procentig försäljningsökning jämfört med samma period 2010, vilket till stor del skett genom fortsatt marknadsandelstillväxt i Europa.

Under kvartalet introducerades Abstral på två viktiga och stora marknader, USA (april) och Kanada (juni).
I USA pågår implementeringen av Abstrals riskhanteringsprogram (REMS). Vi förväntar oss inte en full lansering av Abstral förrän alla snabbverkande fentanylprodukter omfattas av REMS-systemet. Det är därför idag svårare att bedöma den närtida försäljningsutvecklingen i USA. Vår förväntan är att det kommer att finnas ett gemensamt REMS-system under första kvartalet 2012. När REMS-systemet är implementerat, kommer Abstral att kunna konkurrera på lika villkor med övriga produkter i klassen, precis på samma sätt som så framgångsrikt sker i Europa.

I slutet av juni slutfördes vår nyemission om cirka 245 MSEK (före emissionskostnader) som fulltecknades. Nyemissionen ger oss nu möjlighet att fortsätta utvecklingen av alla tre nyckelprogram, utan att behöva invänta delmålsersättningar från samarbetspartners. Våra tre egna utvecklingsprogram har fortsatt att utvecklas mycket väl. I juni startades nästa studie i OX219-programmet och resultat från studien förväntas under tredje kvartalet 2011.

De egna utvecklingsprogrammen är centrala för att utveckla Orexo till ett specialty pharma-bolag byggt på egna produkter. Detta leder till att vi kommer kunna behålla en större del av produkternas värdegenerering inom bolaget.

I samband med nyemissionen såg vi ett starkt intresse vilket tydligast visades av att vi utan ersättning erhöll teckningsförbindelser för nästan 90 procent av emissionen. Novo A/S ökade sitt ägande till 24,1 procent från tidigare 16,6 procent. Vi fick även in två nya starka institutionella ägare med Abingworth och danska Arbejdsmarkedets Tillaegspension, ATP.

Vi ser med spänning fram emot andra halvåret av 2011 då vi förväntar fortsatta försäljningsframgångar för Abstral samt resultat från nästa kliniska studie från OX27 och OX219. Dessutom slutför vi planeringen för den första patientstudien för OX51.”

Anders Lundström
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör, tfn 070-667 22 66, e-post: anders.lundstrom@orexo.com