Delårsrapport januari-mars 2011

Under perioden

 • Abstral®-försäljningen utvecklas fortsatt väl i Europa och produkten är nu även godkänd i USA och Kanada.
 • Anders Lundström utsågs till ny VD.
 • Positiva data från den första kliniska studien i OX51-projektet, för behandling av akuta intensiva smärtepisoder.
 • Nettoomsättningen steg till 41,5 (36,4) MSEK.
 • Royaltyintäkter från Abstral i Europa ökade till 14,0 (8,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt -39,2 (-27,6) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 16,3 (-19,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,67 (-1,18) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 150,3 MSEK vid periodens slut, jämfört med 135,8 MSEK vid årsskiftet.

Efter perioden

 • Orexo offentliggjorde att styrelsen beslutat att, förutsatt bolagsstämmans godkännande, genomföra en företrädesemission. Se separat press release.
 • I april lanserades Abstral i USA. Kommande royaltyintäkter till följd av lageruppbyggnad i USA uppskattas till 18,3 MSEK.
 • I april godkändes Kyowa Hakko Kirins förvärv av ProStrakan Group plc.

MSEK 3 mån 2011 jan-mars 3 mån 2010 jan-mars Helår 2010 jan-dec
Nettoomsättning 41,5 36,4 210,5
Rörelseresultat -36,6 -26,7 -81,7
Periodens resultat -39,2 -27,6 -89,2
Resultat per aktie, kr -1,67  -1,18  -3,81 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,3 -19,7 -43,0
Likvida medel 150,3 50,4  135,8

Nyckeltal

Telefonkonferens VD Anders Lundström presenterar rapporten vid en telefonkonferens kl 11.30 idag. Presentationsbilder finns tillgängliga både via länk och på hemsidan. Internet:  http://www.financialhearings.nu/110504/orexo/ Telefon:  +46 (0)8 5352 6440

VD-kommentar

Det har varit en spännande start på det nya året för Orexo. Den viktigaste nyheten under första kvartalet var att vår produkt mot genombrottssmärta, Abstral®, godkändes på sin potentiellt bästa marknad, USA. Vår partner ProStrakan lanserade Abstral i USA i början av kvartalet och vår initiala försäljningsroyalty uppskattas till dryga 18 MSEK.

Att nå ut på nya marknader är viktigt för vår fortsatta tillväxt samtidigt fortsätter försäljningen att stiga på våra existerande marknader i Europa. Våra royaltyintäkter härifrån ökade under första kvartalet med 65 procent jämfört med samma period förra året, vilket medför att Abstral får nu svarar för över hälften av våra totala produktintäkter.

Vi licensierade även ut Abstral på resterande stora marknader i Asien samt Australien till Invida, som är en mycket stark regional partner. Invida kommer att ansöka om godkännanden på flera potentiellt stora marknader som Australien, Indien, Indonesien, Sydkorea och Taiwan.

Abstral är nu inte bara en nyckelprodukt för oss, utan också för ProStrakan, som är vår försäljnings- och marknadsföringspartner både i Nordamerika och i huvuddelen av Europa. Vi känner oss trygga med att det är vår japanska partner för Abstral, Kyowa Hakko Kirin, som nu har förvärvat ProStrakan. Genom att kombinera kunskap, organisation och resurser hos dessa båda bolag, får Abstral ännu bättre förutsättningar för fortsatt framgång.

I framtiden vill vi i större utsträckning bygga vår framgång kring egna produkter, vilket är skälet till att Orexo hösten 2010 antog en ny strategi. Som en konsekvens av detta startade vi tre program som syftar till att utveckla produkter som Orexo ska sälja i egen regi, antingen i USA eller i Europa. Programmen bygger på vår kompetens att utifrån befintliga läkemedel skapa nya, bättre terapier. Våra nya program har utvecklats snabbt och framstegen fortsatte även under första kvartalet. I februari hade vi ett framgångsrikt möte med FDA kring behandling av opioidberoende och OX219, där vårt planerade utvecklingsarbete bekräftades. Inom projektet förbereds nu ansökan om tillstånd att starta nästa större studie.

Positiva kliniska data rapporterades för OX51, en ny sublingual formulering av ett befintligt läkemedel för behandling av akuta intensiva smärtepisoder, av vilka vissa idag inte behandlas optimalt. Nästa studie i det programmet planeras starta senare i år.

I det tredje programmet, OX27 för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter, har samtliga patienter i studien inkluderats och vi kommer att rapportera resultaten under innevarande kvartal.

För att framgångsrikt och snabbt kunna driva alla tre utvecklingsprogrammen hela vägen fram till lansering, gör vi nu en nyemission med företrädesrätt för aktieägare och konvertibelinnehavare. I samband med detta kan

Novo A/S komma att förstärka sitt ägande och vi kommer dessutom att få nya starka ägare i Orexo. Att stora aktieägare visar ett sådant förtroende för oss är ett styrkebevis.

Jag vill även beröra våra forskningssamarbeten som fortsätter att utvecklas planenligt. OX17-programmet fortskrider i samarbete med vår partner Novartis. Samarbetet med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. och Janssen Pharmaceutica NV (OMJ) kring Orexos arakidonsyraprogram OX-CLI och OX-ESI utvecklas också väl. Den läkemedelskandidat som Boehringer Ingelheim valde i OX-MPI-programmet förbereds för att gå in i klinik.

Sammanfattningsvis fortsätter Orexo att leverera enligt sin strategi – att bli ett specialty pharma-bolag.

Anders Lundström

VD och koncernchef

Anders Lundström

Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, VD och koncernchef, tfn 018-780 88 12, e-post: anders.lundstrom@orexo.com