Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma den 7 april 2011

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2010.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Håkan Åström, Michael Shalmi, Raymond Hill, Staffan Lindstrand, Bengt Samuelsson och Kjell Strandberg till ordinarie styrelseledamöter och Håkan Åström omvaldes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Monica Caneman och Peter Lindborg har avböjt omval.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till 1.700.000 kronor att fördelas med 500.000 kronor till styrelsens ordförande, 300.000 kronor till Raymond Hill, 150.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och sammanlagt 300.000 kronor att fördelas lika mellan ledamöterna i ersättnings-, produktutvecklings- och revisionskommittén för arbete inom dessa kommittéer.

Årsstämman beslöt att anta ett styrelseaktieägarprogram innefattande utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för styrelseaktieägarprogrammet. Inom ramen för styrelseaktieägarprogrammet skall vederlagsfritt utges styrelseaktier (option att förvärva aktier i Orexo) (”Styrelseaktier”) varvid varje Styrelseaktie skall kunna utnyttjas för förvärv av en aktie i Orexo mot betalning av ett lösenbelopp fastställt till Orexo-aktiens kvotvärde (0,4 kronor). Styrelseledamöter som deltar i Orexos styrelseaktieägarprogram erhåller Styrelseaktier till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar 50 procent av styrelsearvodet och erhåller resterande 50 procent av styrelsearvodet i kontanter. Styrelseledamotens rätt att påkalla lösen inträder från och med två år efter årsstämman. Styrelseaktiernas löptid är från och med beslutet om tilldelning till och med den 31 december 2018. För att säkerställa att bolaget kan fullgöra sitt åtagande till Styrelseaktieinnehavare vid utnyttjande av Styrelseaktier har bolagsstämman beslutat att till det helägda dotterbolaget Pharmacall AB emittera högst 24.000 teckningsoptioner till nyteckning av aktier motsvarande högst cirka 0,10 procent av aktierna i Orexo vid full utspädning. Anledningen till införande av Orexos styrelseaktieägarprogram är att kunna attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter, samt öka styrelseledamöternas intresse för Orexo och dess ekonomiska utveckling samt ge möjlighet för styrelseledamöterna att ha ett ekonomiskt intresse i Orexo jämförligt aktieägarnas. Det sammanlagda värdet av Styrelseaktierna, baserat på en värdering utförd av bolaget, uppskattas till 1,1 miljoner kronor.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Styrelsen beslöt att återkalla förslaget om ändring av villkoren för Torbjörn Bjerkes, tidigare VD och koncernchef, personaloptioner innebärande att årsstämman inte fattade något beslut om denna punkt.

Årsstämman beslöt att förlänga senaste tidpunkt för erbjudande om deltagande i bolagets nya prestationsbaserade, långsiktiga incitamentsprogram 2011/2021 (tilldelning) till den 31 december 2012. Syftet med förlängningen är att ge styrelsen tillräcklig tid att tilldela och, i förekommande fall, återtilldela optioner (Prestationsaktier) till behöriga anställa, inklusive nyrekryteringar, på det sätt som avsågs med det ursprungliga beslutet som fattades den 16 februari 2011.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan samt presentation från verkställande direktörens anförande från årsstämman finns tillgängliga på Orexos hemsida, www.orexo.se.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lundström, VD och koncernchef
Tel: 0706-67 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com 

Robin Wright, finansdirektör
Tel: +44 7720 300025
E-post: robin.wright@orexo.com 

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Utvecklingsprojekten inriktas på att utifrån Orexos beprövade teknologier ta fram egna produkter inom specialty pharma-segmentet. Orexo avser att kommersialisera dessa produkter i egen regi på större marknader. Projekten bygger vidare på Orexos kärnkompetenser inom FoU, som har varit grunden för att utveckla flera framgångsrika produkter som idag marknadsförs genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Orexo har idag fyra produkter på marknaden, varav Abstral är en ledande produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter i större delen av Europa och nu även i USA. Orexo har också tre betydande samarbeten med större läkemedelsbolag kring forsknings-och utvecklingsprogrammen: samarbete med Ortho-McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica med mål att upptäcka nya behandlingar inom luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar, med Boehringer Ingelheim för behandling av smärta, samt ett utvecklingsavtal kring behandling av gastrointestinala besvär med Novartis. Orexo har sitt huvudkontor i Uppsala. Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2011 kl. 20:15.