Orexo - Kv 4 2022, inkl Bokslutskommuniké

Viktiga steg framåt i en utmanande omvärld

Kv 4 2022 i korthet

 • Total nettoomsättning SEK 156,1 m (144,0)
 • EBITDA SEK -53,1 m (-48,5), EBITDA exklusive legala kostnader och ej återkommande kostnader för kliniska studier, SEK -0,1 m (-10,5)
 • Periodens resultat SEK -91,8 m (-66,0)
 • Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 142,6 m (133,6), i lokal valuta USD 13,3 m (15,1), US Pharma EBIT SEK 77,0 m (72,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -48,9 m (-80,6), likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 351,9 m (504,1), en minskning om SEK 92,0 m från 443,9 m i kv 3
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -2,67 (-1,92)
 • Positiva data meddelades från den första kliniska studien för OX640
 • Ed Kim, M.D., utsågs till ny Chief Medical Officer, och ersätter Michael Sumner, M.D.
 • Sista patienten rekryterad till den kliniska studien för MODIA®
 • Finansiell prognos för 2023, se sidan 12

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Explorativa förstudier med amorphOX® inleddes i samarbete med två ledande läkemedelsbolag inom utveckling av vaccin och biologiska läkemedel
SEK m, om inget annat anges

2022
okt-dec

2021
okt-dec
 % förändring kv 2022
jan-dec
2021
jan-dec
% förändring år
Nettoomsättning totalt 156,1 144,0 8,4% 624,3 565,0 10,5%
Kostnader för sålda varor -25,9 -20,3 27,8% -102,6 -78,9 30,1%
Operativa kostnader -201,3 -187,8 7,2% -705,6 -700,2 0,8%
EBIT -71,1 -64,1 11,0% -183,9 -214,1 -14,1%
Rörelsemarginal -45,6% -44,5% 1,1% -29,5% -37,9% -8,4%
EBITDA -53,1 -48,5 9,5% -115,2 -161,0 -28,4%
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -2,67 -1,92 39,1% -5,17 -6,51 -20,6%
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -2,67 -1,92 39,1% -5,17 -6,51 -20,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet -48,9 -80,6 -39,4% -156,6 -229,0 -31,6%
Likvida medel och kortfristiga placeringar 351,9 504,1 -30,2% 351,9 504,1 -30,2%

VD kommentar - Nikolaj Sørensen

Bra positionerad för att dra nytta av nya möjligheter på marknaden och nå lönsamhet

"I kvartalet gjorde vi stadiga framsteg inom FoU. Jag tänker särskilt på att vi nu också testar vår formuleringsplattform amorphOX® med en ny kategori molekyler och vi gör det i samarbete med ledande internationella biotech-bolag. Något vi kommunicerade i början av 2023. Det är också uppmuntrande att se nya möjligheter på marknaden för ZUBSOLV® och MODIA®, tack vare en av de största förändringarna i lagstiftningen sedan lanseringen av vårt huvudläkemedel i USA, vilket innebär att de flesta restriktioner för förskrivning av buprenorfin vid opioidberoende tas bort. Som väntat påverkades EBIT i kvartalet av höga ej återkommande kostnader och den fortsatt starka US-dollarn. För helåret är vår finansiella utveckling positiv med både en förbättrad nettoförsäljning och EBIT, även om båda påverkades av variationer i växelkursen USD/SEK. Bekymret under kvartalet är våra digitala terapier och därför har vi i början av 2023 omorganiserat vår kommersiella verksamhet i USA för att öka fokus på försäljning och förbättra effektiviteten".

För att läsa hela VD-ordet se bifogad PDF.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Fredrik Järrsten, EVP och CFO, eller Lena Wange, IR & Communications Director 
Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: ir@orexo.com

Presentation
Kl 14 samma dag som rapporten publiceras inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där 
VD Nikolaj Sørensen och CFO Fredrik Järrsten, presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. 
 
För att delta i telefonkonferensen där frågor kan ställas muntligen använd denna länk: 
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003429
Vid registrering erhålls telefon nr och konferens id vilket ger access till eventet.  

För att delta via webcast:
https://ir.financialhearings.com/orexo-q4-2022

Innan presentationen börjar kommer material finnas tillgängligt på Orexos hemsida, Investerare/Rapporter/Audiocasts

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari, 2023, kl 8.