Orexo kv 4 2021, inkl Bokslutskommuniké

Redo kapitalisera på en starkare grund

Kv 4 2021 i korthet

 • Total nettoomsättning SEK 144,0 m (159,2)
 • Periodens resultat SEK -66,0 m (-49,6)
 • EBITDA SEK -48,5 m (1,0)
 • Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 133,6 m (143,1), i lokal valuta USD 15,1 m (16,7), US Pharma EBIT SEK 72,2 m (94,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -80,6 m (-11,2), och likvida medel uppgick till SEK 504,1 m (505,3)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -1,92 (-1,45)
 • Positiv data från den registreringsgrundande studien för det ledande läkemedelsprojektet OX124, ett högdos-akutläkemedel vid överdoser
 • Information lämnades om den nya formuleringsplattformen amorphOX™
 • Ett utvecklingsprojekt påbörjades, OX640, med målet att utveckla ett nasalt akutläkemedel innehållande adrenalin 
 • Finansiell prognos för 2022 visas på sidan 12


Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I samarbete med Sober Grid kommer VORVIDA® och DEPREXIS® göras tillgängliga på Walgreens Find Care® under kv 1
SEK m, om inget annat anges 2021
okt-dec
2020
okt-dec
2021
jan-dec
2020
jan-dec
Nettoomsättning totalt 144,0 159,2 565,0 663,6
Kostnader för sålda varor -20,3 -11,3 -78,9 -65,6
Operativa kostnader -187,8 -158,9 -700,2 -617,9
EBIT -64,1 -11,0 -214,1 -19,9
Rörelsemarginal % -44,5% -6,9% -37,9% -3,0%
EBITDA -48,5 1,0 -161,0 19,0
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -1,92 -1,45 -6,51 -2,45
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -1,92 -1,45 -6,51 -2,45
Kassaflöde från löpande verksamhet -80,6 -11,2 -229,0 16,8
Likvida medel 504,1 505,3 504,1 505,3

Om inget annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen, och siffror som anges avser det aktuella kvartalet medan siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2020.

Breddning av verksamheten

"Det gläder mig att för fjärde kvartalet kunna rapportera ett fortsatt starkt vinstbidrag från ZUBSOLV® och en försäljning nästan i linje med kv 3. Det finansiella bidraget från ZUBSOLV® är viktigt för att hålla tempot uppe och göra det möjligt att bygga vidare på kvartalets höjdpunkter. Under kv 4 visade vi positiv data från den registreringsgrundande studien för OX124, vi informerade om vår nya plattform för läkemedelsformulering, amorphOX™, och utökade pipeline med ett nytt läkemedelsprojekt, OX640 (nasalt adrenalin). Dessutom påbörjades lanseringen av MODIA™ och efter periodens utgång nådde partnerskapet med Sober Grid en viktig milstolpe då vi ingick ett avtal med Walgreens om att göra våra gemensamma tjänster tillgängliga på deras digitala marknadsplats Find Care® under kv 1."

Hela VD ordet går att läsa i bifogad PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Joseph DeFeo, EVP och CFO, eller Lena Wange, IR & Communications Director 
Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658, Email: ir@orexo.com

Presentation
Kl 14 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen, CFO Joseph DeFeo och SVP and Head of R&D Robert Rönn presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11.
För att delta vänligen se nedan.
Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q4-2021

Telefon: SE +46 8 50 55 83 74 UK +44 33 33 00 92 63 US +1 64 67 22 49 02
Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari, 2022, kl 8.00 CET.