Orexo delårsrapport kv 1 2021

Investering i framtida tillväxtdrivare

Kv 1 2021 i korthet

  • Total nettoomsättning SEK 132,3 m (175,0)
  • Periodens resultat SEK -31,5 m (82,6)
  • EBITDA SEK -23,9 m (39,1)
  • Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 126,8 m (163,9), EBIT SEK 66,1 m (75,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -47,8 m (48,1), och likvida medel uppgick till SEK 725,5 m (861,4)
  • Ett nytt patent för OX124, akutläkemedel vid opioidöverdos, beviljades av US Patent and Trademark Office (USPTO) och skyddar teknologin fram till 2039
  • Emitterat en ny företagsobligation till ett nominellt värde om SEK 500 m och återbetalt företagsobligationen som emitterades 2017
  • Ingått partnerskap med Magellan Rx, den tredje största betalaren vid behandling av opioidberoende i USA, för att testa modia™ med patienter och betalare i deras nätverk 
  • Ett nytt patent som skyddar ZUBSOLV® fram till 2032 beviljades av USPTO

Inga viktiga händelser efter periodens utgång
 

SEK m, om inget annat anges 2021
jan-mar
2020
jan-mar
2020
jan-dec

2020-2021
jan-mar Δ

Nettoomsättning totalt 132,3 175,0 663,6 -24%
Kostnader för sålda varor -19,2 -20,0 -65,6 -4%
Operativa kostnader -149,9 -121,1 -617,9 24%
EBIT -36,8 34,0 -19,9 -208%
Rörelsemarginal % -27,8 19,4 -3,0 -47,2 ppt
EBITDA -23,9 39,1 19,0 -161%
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,92 2,38 -2,45 -139%
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,92 2,34 -2,45 -139%
Kassaflöde från löpande verksamhet -47,8 48,1 16,8 -199%
Likvida medel 725,5 861,4 505,3 -16%

VD-kommentar:

Efterfrågan på ZUBSOLV® kommer bidra till en stabil grund för framtida tillväxt
Under första kvartalet 2021 gjorde vi goda framsteg på flera fronter. Det gläder mig att se att efterfrågan på ZUBSOLV® stabiliserats jämfört med föregående kvartal, vilket tillsammans med refinansieringen av företagsobligationen ytterligare stärker Orexos möjligheter att växa. Inom vår innovativa satsning på digitala behandlingar har flera viktiga steg tagits för att stimulera tillväxten på marknaden och få vår försäljning att ta fart. I takt med att det amerikanska samhället går in i en ny fas efter pandemin ökar tillgången till våra kunder, vilket kommer att vara en viktig drivkraft för ZUBSOLV® att återgå till tillväxt och för lanseringen av våra kliniskt beprövade digitala terapier.
 

ZUBSOLV® - fortsatt starkt bidrag till EBIT från US Pharma
Vi har som förväntat sett en nedgång i nettoförsäljningen av ZUBSOLV® under kv 1, i likhet med det säsongsmönster vi sett sedan produkten lanserades. I år hade vi färre leveransdagar under kv 1 jämfört med kv 4, vilket ledde till en minskad marknad trots en positiv veckotrend. Grossister och apotek bygger traditionellt upp lager av ZUBSOLV® under kv 4 inför väntade prisökningar i januari. Patienter inom det kommersiella betalarsegmentet får ofta sitt betalningsbidrag från försäkringsbolagen nollställt vid årsskiftet, vilket leder till en avmattning i denna del av marknaden. Det gläder mig att se att den veckovisa efterfrågan på ZUBSOLV® totalt sett har stabiliserats under kvartalet¹ och särskilt att se några procents tillväxt i den veckovisa förskrivningen i det öppna segmentet, trots svårigheter för våra säljare att få tillgång till sina kunder på grund av covid-19. Jag är också stolt över att vi har bibehållit ett starkt EBIT-bidrag på 52 procent från US Pharma, vilket bör ses i ljuset av ökade juridiska kostnader. En stabil försäljning och EBIT-bidrag från ZUBSOLV® gör tillsammans med refinansieringen av företagsobligationen det möjligt för oss att investera i att etablera Orexo som en ledande aktör inom digital hälsa, utan att påverka utvecklingen av vår läkemedels-pipeline.

Digitala behandlingar – en marknad med hög potential som är i sin linda
Vi har gjort viktiga framsteg under kvartalet för att expandera marknaden för digitala behandlingar. Vi slöt ett avtal med Magellan Rx, en av USA:s största så kallade Pharmacy Benefit Managers om att genomföra en studie för att samla in kunskap från klinisk praxis med patienter som använder modia™, för att visa dess potential som ett värdefullt behandlingsalternativ för opioidberoende. modia™ var anledningen till att vi gick in i digitala terapier och vi fortsätter att se betydande värde i kombination med i första hand ZUBSOLV®, men också med andra buprenorfinprodukter, för patienter, läkare och betalare såsom Magellan Rx. Vi har också initierat ett pilotprogram med vorvida® och deprexis® tillsammans med ett ledande amerikanskt teknikföretag, och två större vårdgivare förbereder en integration av vorvida® och deprexis® i sina behandlingsprogram under kv 2. De senare använder sig av en liknande ersättningsmodell som den Orexo nyligen testade med vorvida® i Pennsylvania. Testet i Pennsylvania kommer nu att utökas till nya geografiska områden och modellen kommer ligga till grund för lanseringen av deprexis® till vårdgivare som startat i april.Trots det uppenbara patientbehovet av dessa banbrytande behandlingar, tar implementeringen tid och vi behöver ökad medvetenhet och fler positiva referenser i USA som visar på värdet av terapierna, innan vi kan förvänta oss att marknaden tar fart. Arbetet fokuserar därför på att sätta upp pilotprogram och studier tillsammans med välkända vårdgivare, arbetsgivare och betalare för att få deras bekräftelse och rekommendationer. Jag gläds åt den positiva feedback som vi hittills fått och särskilt åt de uppskattningar produkterna får av institutionella kunder när de jämför dem med andra digitala terapier som testats och jag ser fram emot att se dessa omsättas till kommersiella kontrakt och börja generera intäkter.

OX124 – akut behov av ny behandling för opioidöverdos
Enligt Center of Disease Control tyder ny preliminär årlig data2 på en 27-procentig ökning av överdoser i USA, varav de som orsakades av syntetiska opioider, såsom fentanyl, ökade med hela 49 procent. Det innebär att behovet av vårt mest avancerade utvecklingsprojekt OX124, ett akutläkemedel vid opioidöverdos, ökar varje dag. Vi fortsätter göra goda framsteg för att kunna påbörja den avslutande kliniska studien enligt plan under senare delen av kv 2. Parallellt har mindre justeringar gjorts för att bygga upp varuförsörjningskedjan inför lanseringen på USA-marknaden under 2023. Med den differentiering som visades i den första kliniska studien mot den ledande produkten på marknaden är vi övertygade om att den kommersiella potentialen för produkten i USA är betydande.

Sammanfattning och utblick
Socialt ansvar blir allt viktigare inom läkemedelsindustrin, särskilt i spåren av covid-19. Antalet personer som lider av psykisk ohälsa och beroendesjukdomar växer snabbt. Orexos pågående omvandling, från ett ”enproduktsbolag” till ett bolag som erbjuder både läkemedel och kliniskt beprövade digitala terapier, innebär att vi kommer kunna hjälpa många fler människor som är i behov av hjälp. Detta viktiga uppdrag backas upp av vår starka finansiella ställning och inte minst stöds det fullt ut av min duktiga personal både i Sverige och USA.

Uppsala 29 april 2021
Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef

1 Mätt i form av genomsnittligt förskrivna recept av ZUBSOLV® per vecka, recepten är normaliserade till en standardstorlek av 30 tabletter per recept
2 Okt 2019 - Sep 2020


För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Joseph DeFeo, EVP och CFO, eller Lena Wange, IR & Communications Director 
Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: ir@orexo.com

Presentation
Kl 14:00 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Joseph DeFeo presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11:00. 
För att delta vänligen se nedan.
Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q1-2021
Telefon: SE + 46 8 505 583 56 UK + 44 333 300 92 61 US + 1 833 823 05 90
Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april, 2021, kl 8.00 CET.