Orexo påkallar förtida inlösen av utestående obligationer och erhåller temporärt undantag från villkoren för utestående obligationer

Uppsala – 5 februari, 2021 – Orexo AB (publ), (“Orexo” eller ”Bolaget”) (STO:ORX)
(OTCQX:ORXOY)
har idag meddelat samtliga innehavare av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer 2017/2021 med ISIN SE0010494450 under rambeloppet 500 000 000 SEK (”Obligationerna”) om att Bolaget utövar sin rätt till förtida inlösen av samtliga Obligationer.

Dagen för inlösen kommer infalla den 3 mars 2021 (”Inlösendagen”) och avstämningsdagen för inlösen kommer infalla den 24 februari 2021 (”Avstämningsdagen”).

Obligationerna kommer att oåterkalleligt lösas in på Inlösendagen till ett pris motsvarande 101,50 procent av det utestående nominella beloppet (dvs. 913 500 kronor per Obligation), tillsammans med upplupen men ej utbetald ränta, i enlighet med villkoren för Obligationerna. Inlösenbeloppet kommer betalas ut till de som är direktregistrerade ägare av Obligationer samt till registrerade förvaltare av Obligationer, per Avstämningsdagen enligt den skuldbok som tillhandahålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

För att Bolaget ska kunna genomföra inlösenförfarandet utan att tekniskt sett bryta mot villkoren för Obligationerna, har Bolaget erhållit ett tillfälligt undantag från agenten under villkoren för Obligationerna.

Bolagets meddelande om förtidsinlösen samt temporära undantag från villkoren för utestående Obligationer kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.orexo.com).

Bolagets meddelande om förtida inlösen regleras av svensk rätt. Denna kommunikation utgör, för undvikande av tvivel, inte ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Orexo AB (publ)

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Joseph DeFeo, EVP and CFO
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com E-mail: ir@orexo.com
 

Lena Wange, IR & Communications Director

Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

 För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021, kl 16.30 CET.