Orexo delårsrapport kv 3 2019

Starka finanser banar väg för breddning av verksamheten

Kv 3 2019 i korthet

  • Total nettoomsättning SEK 231,2 miljoner (216,6), en ökning med 6,7 procent
  • Zubsolv® US nettoomsättning SEK 182,7 miljoner (165,4), en ökning med 10,4 procent i SEK och 3,0 procent i lokal valuta
  • EBITDA SEK 114,1 miljoner (39,8), en ökning med 186,7 procent. EBITDA ex Abstral® SEK 71,7 miljoner (-8,9).
  • US EBIT SEK 93,4 miljoner (55,6), en ökning med 68,0 procent
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK 135,7 miljoner (24,5), vilket resulterade i likvida medel på SEK 812,9 miljoner (516,6)
  • Periodens resultat SEK 111,7 miljoner (62,2), en ökning med 79,6 procent
  • Tecknat ett licens- och varuförsörjningsavtal för Zubsolv i Australien och Nya Zeeland med Mundipharma Pty Ltd.
  • SEK 32,5 miljoner (10 procent) av företagsobligationslånet återbetalades i förtid
  • Ingått partnerskapsavtal med GAIA för att utveckla och kommersialisera en ny digital terapi för behandling av opioidberoende
SEK m, om inget annat anges  2019
jul-sep     
 
2018
jul-sep      
 
2019
jan-sep    
 
2018
jan-sep     
 
12 mån
okt 2018-
sep 2019   
 
12 mån
okt 2017-
sep 2018     
 
Nettoomsättning totalt  231,2  216,6  606,7  556,0  833,9  747,0 
varav Zubsolv® US nettoomsättning  182,7  165,4  528,8  454,9  695,4  581,4 
Kostnader för sålda varor  -25,9  -42,4  -82,5  -128,4  -125,9  -178,7 
Operativa kostnader  -99,4  -139,6  -364,5  -369,4  -510,7  -480,0 
EBIT  105,9  34,6  159,7  58,2  197,4  88,2 
Rörelsemarginal %  45,8  16,0  26,3  10,5  23,7  11,8 
US EBIT  93,4  55,6  252,7  136,4  314,5  156,2 
US Rörelsemarginal %  51,1  33,6  47,8  30,0  45,2  26,9 
EBITDA  114,1  39,8  186,3  73,7  229,3  109,0 
Resultat per aktie, före utspädning, SEK  3,22  1,80  5,21  2,50  6,66  3,27 
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK  3,16  1,77  5,10  2,46  6,54  3,26 
Kassaflöde från löpande verksamhet  135,7  24,5  230,7  170,4  302,5  147,4 
Likvida medel  812,9  516,6  812,9  516,6  812,9  516,6 
Om inget annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen, och siffror som anges avser det aktuella kvartalet medan siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2018.

VD ord - Starka finanser driver fortsatt fokus på nya produkter och utveckling av pipeline

Kvartalet kännetecknades av omfattande förändringar på den amerikanska marknaden. Samtidigt fortsatte Zubsolv® gå bra och bolaget rapporterade än en gång en stark finansiell utveckling. Resultatet tillsammans med en solid kassaposition, ger oss det utrymme som behövs för att fortsätta utveckla vår lovande pipeline med fokus på produkter inom opioidberoende och missbruk, och samtidigt satsa på trenden att införliva kompletterande digitala terapier till traditionella behandlingar.

Rekordhög finansiell utveckling – EBITDA på 114 miljoner
Efter att ha rapporterat ett framgångsrikt andra kvartal, gläder det mig att kunna lämna ännu en period med ett starkt finansiellt resultat bakom mig. Även rensat från Abstral® visar vi på starka siffror, då EBITDA exklusive Abstral uppgick till SEK 71,7 miljoner (-8,9). Utvecklingen drevs av en ökad försäljning av Zubsolv inom segment på marknaden med en lägre rabatt än genomsnittet. Resultatet reflekterar också att effektivitetsåtgärder som intro­ducerats inom bolaget ger effekt samt att några justeringar av returer och rabatter, relaterat till tidigare perioder, påverkat utvecklingen. Resultatet har nåtts trots vissa motgångar hos tre försäkringsbolag som tagit bort Zubsolvs exklusiva position genom att addera andra produkter. Den kortsiktiga effekten är att Zubsolv direkt utsatts för konkurrens hos försäkringsbolagen WellCare, Humana och United Health Group. På lång sikt innebär marknadsutvecklingen att Zubsolv kommer gynnas av att fler försäkringsbolag väljer att prissubventionera läkemedlet och att rabatterna blir lägre. Därför gläder det mig att se en fortsatt tvåsiffrig tillväxt för Zubsolv på prissubventionslistor som inte påverkats av dessa förändringar och där rabatterna är lägre.

Marknadsdynamik – ökat finansiellt stöd för behandling gynnar bolaget
Ett ämne som fått en del publicitet i media är de pågående stämningarna mot tillverkarna av smärtstillande läkemedel med opioider. Orexo är inte inblandat i någon av de här stämningarna. Vi förväntar oss att de skadestånd som bolagen med stor säkerhet tvingas betala kommer användas till att förbättra behandlingen för opioidberoende och missbruk. I flera stater i USA har förespråkare som representerar patientgrupper utövat påtryckningar för att alla behandlingar ska bli prissubventionerade och tillgängliga för patienter. Detta har resulterat i att vissa delstater genomfört en lagändring för att tvinga statligt finansierade betalare att prissubventionera alla produkter, inklusive Zubsolv. Det ökade finansiella stödet kommer också uppmuntra introducering av nya behandlingsalternativ, vilket bådar gott för bolagets pipeline, liksom vår senaste satsning på digitala terapier som alltmer ses som ett viktigt komplement för att framgångsrikt kunna behandla opioidberoende och missbruk.

Digitala terapier – en spännande, växande marknad som ska förbättra behandlingen för patienter
Användningen av digitala behandlingar ökar och digitaliseringen är redo att börja spela en allt viktigare roll i de flesta, om inte alla, framtida interaktioner mellan patienter och sjukvårds­personal. Baserat på vår nuvarande infrastruktur och vår kunskap inom beroendemarknaden, är Orexo väl positionerad för att bli en ledare i arbetet med att ta fram nya digitala behandlingslösningar. Vår strategi är att fokusera på lösningar som har en vetenskapligt bevisad effekt vilket kommer gynna hela hälsovårdssektorn och inte minst patienterna. Vårt partnerskap med GAIA, som vi kommunicerade i augusti, är ett bra exempel på ett första steg för att kunna leverera på den här strategin. GAIA har samlat in kliniska data från mer än 10 000 patienter som stöder att användningen av deras digitala kognitiva beteendeterapi, KBT, för behandling av depression och alkoholberoende, förbättrar behandlingsresultaten. Medan vi kapitaliserar på vår infrastruktur i USA är tanken att fortsätta på vår strategi att ”köpa och utveckla” och samtidigt komplettera vårt nuvarande erbjudande med nya digitala behandlingar för att kunna erbjuda omfattande och effektiva lösningar som förbättrar behandlingsresultaten för patienterna.

Sammanfattning och utblick
För helåret 2019 är vi på god väg att kunna rapportera ett mycket starkt finansiellt resultat vilket möjliggör för oss att leverera på den övergripande strategin att bredda vår kommersiella plattform. Den milstolpe som står närmast på tur är resultatet från den pågående studien för projektet OX338 och potentiella nya avtal inom affärsutveckling. Genom att bygga vidare på Zubsolvs finansiella framgångar, har vi de finansiella resurserna att både fortsätta bredda vår pipeline och utöka produktportföljen samt att etablera en position på den allt mer viktiga och kompletterande marknaden för digitala terapier.

Uppsala, 24 oktober, 2019

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Joseph DeFeo EVP och CFO eller Lena Wange, IR & Communications Manager Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: ir@orexo.com

Inbjudan till presentation
Kl 14:00 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en web presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Joseph DeFeo presenterar rapporten.
Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11:00.
För att delta vänligen se nedan.
Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q3-2019
Telefon: SE: +46 8 566 427 06 UK: +44 333 300 92 67 US: +1 833 5268 383
Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober, 2019, kl 8.00 CET.  

[Quotes]

Vår strategi är att fokusera på lösningar som har en vetenskapligt bevisad effekt vilket kommer gynna hela hälsovårdssektorn och inte minst patienterna

VD Nikolaj Sørensen om digitala terpier