Delårsrapport kv 2 2018

Fortsatt stark utveckling för Zubsolv®

Kv 2 2018 i korthet

  • Total nettoomsättning SEK 199,7 miljoner (159,1), en ökning med 25,5 procent mot kv 2 föregående år
  • Zubsolv US nettoomsättning SEK 158,4 miljoner (124,1), en ökning med 27,6 procent i SEK och 29,8 procent i lokal valuta i jämförelse med samma period föregående år
  • EBITDA SEK 50,6 miljoner (15,0)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK 39,0 miljoner (49,0), vilket resulterade i likvida medel på SEK 494,8 miljoner (294,3)
  • Zubsolv lanserades i EU, vilket triggade en delmålsbetalning på cirka SEK 30,8 miljoner
  • Resultat per aktie, före utspädning, SEK 1,45 (0,09), resultat per aktie, efter utspädning, SEK 1,45 (0,09)
SEK miljoner, om inget annat anges  2018
apr-jun      
2017
apr-jun      
2018
jan-jun     
2017      
jan-jun
      
12 mån    
jul 2017 -
jun 2018
 
12 mån
jul 2016 -
jun 2017    
 
Nettoomsättning totalt  199,7  159,1  339,4  286,4  696,7  653,2 
varav Zubsolv® US nettoomsättning  158,4  124,1  289,5  238,2  537,1  508,8 
Kostnader för sålda varor  -37,6  -35,8  -86,0  -82,0  -168,4  -165,2 
Operativa kostnader  -116,7  -113,5  -229,9  -218,0  -433,8  -435,8 
EBIT  45,4  9,8  23,5  -13,6  94,5  52,2 
Rörelsemarginal %  22,7  6,2  6,9  -4,7  13,6  8,0 
EBITDA  50,6  15,0  33,8  -3,2  115,2  72,2 
Resultat per aktie, före utspädning, SEK  1,45  0,09  0,70  -0,91  2,29  0,78 
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK  1,45  0,09  0,70  -0,91  2,28  0,78 
Kassaflöde från löpande verksamhet  39,0  49,0  144,9  76,9  214,6  190,6 
Likvida medel  494,8  294,3  494,8  294,3  494,8  294,3 

Under kvartalet visade Zubsolv återigen en stark utveckling genom att fortsätta leverera på den förbättrade prissubventionen för 2018. Zubsolvs framgång är den främsta drivkraften till att försäljningen ökade med 25 procent och att resultatet, EBITDA, uppgick till SEK 51 miljoner. I dessa mått mätt är kvartalet ett av de bästa i Orexos historia.

Med drygt 20 procents tillväxt i antal förskrivna tabletter jämfört med kv 2 2017 är det Zubsolvs försäljning som är den viktigaste drivkraften för Orexos lönsamhet och tillväxt. Lönsamheten förbättrades också genom att vi nu börjar se de första effekterna av arbetet med att minska tillverkningskostnaden. Zubsolvs lansering i Europa, vilket triggade en delmålsbetalning på cirka SEK 31 miljoner, bidrog också positivt. Från ett bolagsperspektiv tycker jag det är lovande att vi är lönsamma även när vi exkluderar delmålsbetalningen från Zubsolv Europa och någon betydande royalty för Abstral® och Edluar®. Med fortsatt förväntade lägre tillverkningskostnader för andra halvåret och royalty för Abstral i Europa är vi på god väg att leverera ett rekordår för Orexo i termer av lönsamhet och tillväxt.

Vi intensifierar nu arbetet med att utveckla nya produkter och under kv 4 2018 kommer vi gå in i fas 1 med OX124 en akut överdosmedicinering med naloxon. Ambitionen är att utveckla en produkt med en unik profil som adresserar några av de brister vi idag ser hos den marknadsledande produkten i USA. Tidsperioden för utvecklingen styrs utifrån resultatet i fas 1 studierna. Jag är mycket stolt över att vi är redo att börja testa OX124 på människor ungefär ett år efter att projektet sattes igång inom vår utvecklingsavdelning. Vi vänder på varje sten för att ytterligare snabba på processen med att ta projekt från idé till fas 1 och OX124 är ett bevis på att organisationen har den kapaciteten.

Marknadsdynamiken under kvartalet påverkades av lanseringen av en ny depåformulering med buprenorfin och godkännandet av två generiska versioner av Suboxone Film i USA. Försäljningen på marknaden av den nya depåformuleringen har gått långsamt, vilket är i linje med våra förväntningar. Med det nuvarande regulatoriska landskapet och komplexiteten som är förknippad med att skriva ut en depåformulering, är det mest troligt att dess påverkan på Zubsolv blir begränsad. Med en eventuell lansering i närtid av generika på marknadsledaren Suboxone Film, kommer förutsättningarna påverkas. Samtidigt konkurrerar vi redan idag med flera generika, och även om det eventuellt kan leda till viss ytterligare prispress från Suboxone Film, kommer marknadsdynamiken mellan aktivt marknadsförda produkter att förändras, vilket kan innebära möjligheter för Orexo och Zubsolv i USA.

Jag är nöjd med den finansiella utvecklingen under kvartalet men samtidigt är jag besviken över att vi inte fått besked i patenttvisten mot Actavis gällande ett av tre patent som skyddar Zubsolv i USA till 2032. Det har nu gått längre än nio månader sedan utfrågningen i domstolen för överklagande och vi hade förväntat oss ett beslut nu. Vi är dock fortfarande optimistiska om att vi kommer få ett positivt besked inom kort, men någon mer specifik guidning kan vi inte ge.

Det andra kvartalet levererade en stark finansiell utveckling. Blickar jag fram mot kommande halvår känner jag mig trygg med att vi kommer fortsätta leverera en stark utveckling för 2018 vilket ytterligare stärker grunden för framtida tillväxt och gör det möjligt att fortsätta vår resa till att bli ett ledande bolag inom behandling av missbruk och beroende.

Uppsala, 11 juli, 2018

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef eller Henrik Juuel, EVP och CFO
Tel: 018 780 88 00. Email: ir@orexo.com

Presentation
Kl 14:00 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en web presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Henrik Juuel presenterar rapporten.
Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11:00.
För att delta vänligen se nedan.
Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q2-2018
Telefon: SE: +46 856 642 664 UK: +44 203 0089 802 US: +1 855 7532 235
En timma innan audiocasten finns presentationsmaterialet tillgängligt på Orexos hemsida.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018, kl 8.00 CET.