Bokslutskommuniké inkl kv 4 2017

Stärkt finansiell position och fortsatt lönsamhet

Finansiell översikt kv 4 2017

 • Nettoomsättning SEK 191,0 miljoner (184,7)
 • Zubsolv® US nettoomsättning SEK 126,5 miljoner (128,2). I lokal valuta en ökning med 7,2 procent.
 • EBIT SEK 30.1 miljoner (33,2)
 • EBITDA SEK 35,3 miljoner (44,1)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK 0,77/0,77 (0,97/0,96)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet SEK -23,0 miljoner (71,4)
 • Likvida medel SEK 327,9 miljoner (282,4)

Finansiell översikt helåret 2017

 • Nettoomsättning SEK 643,7 miljoner (705,9)
 • Zubsolv US nettoomsättning SEK 485,8 miljoner (481,8)
 • EBIT SEK 57,4 miljoner (51,7)
 • EBITDA SEK 78,2 miljoner (73,1)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK 0,67/0,67 (0,84/0,84)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet SEK 146,6 miljoner (156,2)
 • Guidningen för helåret 2017 bekräftas

Övriga viktiga händelser kv 4 2017

 • Emission av en ny företagsobligation uppgående till ett nominellt belopp om SEK 325 miljoner samt inlösen av utestående företagsobligationen från 2014
 • Europeiska kommissionen godkände Zubsolv för behandling av opioidberoende i Europa
 • Förbättrad prissubvention för Zubsolv i USA per 1 januari och 1 juli, 2018. Framför allt till följd av exklusiva kontrakt med Humana Medicare Part D, Humana Commercial, Envision Rx och rekommenderade positioner på CVS Caremarks och Ohio FFS Medicaids läkemedelslista.
 • AstraZeneca beslutade att inte fortsätta utveckla OX-CLI och Orexo avser inte ta tillbaka rättigheterna till programmet
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2017

VD-kommentar

På väg in i ett spännande 2018

Fjärde kvartalet 2017, utvecklades enligt förväntan på samtliga viktiga områden. Jag är stolt att meddela att vi för andra året levererade ett positivt resultat på sista raden och en liten ökning i rörelsemarginalen i jämförelse med 2016, trots att delmålsbetalningarna var betydligt lägre 2017.

Vi vet att den viktigaste drivkraften för förändringar i volym och marknadsandel för Zubsolv® i USA är att fler patienter får tillgång till läkemedlet genom förbättrad och fördelaktig prissubvention. Därför har ett viktigt strategiskt fokus under 2017 varit att öka tillgången till Zubsolv. I kvartalet har vi arbetat tillsammans med försäkringsbolagen och vårdgivarna för att förebereda implementeringen av de nya avtalen som träder i kraft 2018 och att säkerställa att organisationen fullt ut kan leverera på de nya möjligheterna. Den förbättrade tillgången till Zubsolv har inneburit att vi investerat i vår säljkår, i de regioner där tillväxtmöjligheterna är störst.

I kv 4, växte Zubsolvs amerikanska nettointäkter, i lokal valuta, med 7,2 procent i jämförelse med samma kvartal året innan. En utveckling jag är nöjd med eftersom vi under året påverkades negativt när United Health Group beslutade att inte längre erbjuda sjukförsäkringar till patienter från ”Health Exchanges”, men även när en stor vårdgivare valde att lämna WellCare och att Maryland utökade sin lista med samtliga produkter i juli månad.

Ambitionen är att expandera vår kommersiella plattform i USA, antingen genom affärsutveckling, till exempel förvärv eller etablering av partnerskap, alternativt att vi utvecklar egna produkter. För att säkerställa att vi har finansiell flexibilitet för att kunna ta vara på möjligheter som uppstår emitterade vi en ny företagsobligation, trots att vi har en stark nettokassaposition och även förväntar oss fortsatt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under 2018. Med en säkrad finansiering för de kommande fyra åren kommer vi att intensifiera arbetet med att hitta nya produkter och öka takten ytterligare i utvecklingen av våra forskningsprojekt.

Under fjärde kvartalet har vår interna pipeline utvecklats enligt plan. Europeiska kommissionen godkände Zubsolv för behandling av opioidberoende i Europa och vår partner Mundipharma avser påbörja lansering i Europa under första halvåret 2018. För OX382, där avsikten är att komma först ut på marknaden med en ny unik sväljbar formulering av buprenorfin, har vi påbörjat kliniska fas 1 studier och resultat väntas i kv 2 2018. Vi fortsätter också arbetet med att stärka vår pipeline med några projekt i tidig fas, som faller inom beroendeområdet. Ambitionen med dessa är att, i jämförelse med dagens behandlingsalternativ, kunna erbjuda tydligare differentierade behandlingsmöjligheter. Under kvartalet, beslutade vår partner AstraZeneca att inte fortsätta utveckla OX-CLI programmet. Beslutet har ingen finansiell påverkan på Orexo. 

Med ett positivt finansiellt resultat för det gångna året, en förbättrad marknadsposition i USA samt ett förväntat positivt utfall i överklagandeprocessen mot Actavis, känner jag mig trygg med att vi banat väg för tillväxt och ett spännande 2018.

Nikolaj Sørensen

VD och koncernchef 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef  Henrik Juuel, EVP och CFO 
Tel 018 780 88 00  Tel 018 780 88 00 
Email   ir@orexo.com  Email ir@orexo.com 
Presentation  
Kl 14.00, samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en audiocast   inkluderande en web presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Henrik Juuel presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan   också skickas i förhand till ir@orexo.com senast   kl 11.00. För att delta vänligen se nedan. Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q4-2017. Telefon: (SE) 08 566 42 662, (UK) +44 203 008 98 01 eller (USA) +1 855 753 2235. En timma innan audiocasten finns presentationsmaterialet tillgängligt på Orexos hemsida.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018, kl 8.00 CET.