Orexo offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid NASDAQ OMX Stockholm

Uppsala, den 9 juni 2014 – Orexo AB (publ) offentliggjorde den 30 april 2014 att bolaget beslutat att emittera en obligation om 500 MSEK inom ett totalt rambelopp om 1 000 MSEK på den svenska obligationsmarknaden. Löptiden på obligationen är fyra år och den löper med en årlig kupong om STIBOR (3 månader) + 4,00 procent.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm. Ansökan har beviljats av NASDAQ OMX Stockholm och första dag för handel kommer vara den 10 juni 2014. Med anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.orexo.com, och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Juuel, EVP och CFO Tel: 0722-20 94 77, e-post: ir@orexo.com

Om Orexo AB
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexo utvecklingsexpertis finns inom omformuleringar, framförallt inom sublinguala formuleringar. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på amerikanska marknadsplatsen, OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2014, kl 17.30.