Orexo AB konverterar konvertibellån från Novo A/S

Uppsala, den 26 augusti 2013 – Under andra kvartalet 2010 lämnade Novo A/S ett konvertibelt lån om cirka 111 MSEK till Orexo AB. Lånet, som löper med 8 procent årlig ränta, har en konverteringskurs om 47,50 kronor.

När aktiekursen under en viss period överstigit konverteringskursen med 50%, har Orexo AB självt rätt att konvertera lånet och upplupen ränta till aktier. Förutsättningarna för sådan konvertering uppfylldes den 23 augusti 2013 och Orexo AB beslutade då att utnyttja sin rätt att konvertera. Förutom kapitalbeloppet konverteras, i enhetlighet med villkoren för lånet, även upplupen ej betald ränta, vid konverteringstidpunkten.

Antalet aktier i Orexo AB kommer därmed att öka med 2 460 526 till 32 532 858 aktier och Novo A/S:s ägarandel ökar till 29,6% av kapital och röster.

”I och med konverteringen av lånet till aktier ökar vårt eget kapital med 111 MSEK och därmed soliditeten med cirka 19 procentenheter till 37 procent beräknat på ställningen per andra kvartalet 2013. På årsbasis minskar våra räntekostnader med 9 MSEK. Resultatförbättringen tillsammans med en starkare balansräkning, förstärker vår finansiella position inför kommande lanseringen av Zubsolv®i USA”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Juuel, Finanschef / EVP och Chief Financial Officer
Tel: 0722-20 94 77, e-post: henrik.juuel@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och de största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo AB finns på www.orexo.se

Orexo är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2013, kl 08.00.