Valberedning inför Orexos årsstämma 2012 och finansiell kalender 2011/2012

Vid Orexos årsstämma den 7 april 2011 beslutades att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra, till röstetalet, största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:

  • Ulrik Spork, Novo A/S, tillika valberedningens ordförande
  • Björn Odlander, HealthCap
  • Claus Berner Møller, Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP)
  • Ulrica Slåne, Tredje AP-fonden
  • Håkan Åström, styrelseordförande i Orexo

Valberedningen representerar tillsammans cirka 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på för Orexo senast kända aktieägarinformation. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2012 samt på bolagets hemsida, http://www.orexo.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka e‑post till beata.augenblick@orexo.com (rubricera e-post ”Till Valberedningen”) eller brev till ”Orexos Valberedning”, Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, senast den 15 februari 2012.

Årsstämman 2012 i Orexo kommer att hållas onsdagen den 11 april 2012 kl 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2012 skall inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2012”) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilket beräknas ske i början av mars 2012.

Kommande informationstillfällen från Orexo:

Delårsrapport januari – september 2011 9 november 2011
Bokslutskommuniké 2011 31 januari 2012
Årsstämma 2012 11 april 2012, kl 16.00
Delårsrapport januari – mars 2012 27 april 2012
Delårsrapport januari – juni 2012 12 juli 2012
Delårsrapport januari – september 2012 25 oktober 2012

För ytterligare information, kontakta:
Carl-Johan Blomberg, Finansdirektör
Tel: 0706-33 67 11
E-post: carl-johan.blomberg@orexo.com

Beata Augenblick, Investor Relations
Tel: 0706-22 59 93
E-post: beata.augenblick@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på smärta och inflammatoriska sjukdomar. Orexo har fyra kommersialiserade produkter, flera utvecklingssamarbeten med partners och tre egna utvecklingsprogram. Orexos lanserade läkemedel är Abstral® mot genombrottssmärta hos cancerpatienter, som säljs av Kyowa Hakko Kirin/ProStrakan Group plc. i Europa och USA, sömntabletten Edluar™ som säljs av Meda i USA, samt två produkter för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori som marknadsförs via dotterbolaget Kibion. Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 oktober 2011 kl 08.00.