Orexos meddelar framgångsrikt avslutad nyemission om cirka 245 MSEK

Orexos nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare är nu avslutad. Nyemissionen blev fulltecknad av befintliga aktieägare och nya investerare, varav nya institutionella investerare stod för 41 procent.

"Denna nyemission stärker Orexos finansiella ställning avsevärt och ökar den internationella institutionella ägarbasen. Vi har nu säkrat medel att utveckla vår egna produktportfölj bestående av OX219 (för behandling av opioidberoende), OX51 (för behandling av akuta intensiva smärtepisoder) och OX27 (för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter) mot marknaden ", säger Anders Lundström, verkställande direktör i Orexo.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier och röster i bolaget med 6.438.188 till 29.850.940 och aktiekapitalet med 2.575.275,20 kronor till 11.940.376 kronor. Nyemissionen tillför Orexo cirka 245 miljoner kronor före emissionskostnader.

De nya aktierna förväntas kunna börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 15 juli 2011.

För ytterligare information:
Anders Lundström, verkställande direktör i Orexo
Tel: 070-667 22 66
E-mail:
anders.lundstrom@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på smärta och inflammatoriska sjukdomar. Orexo har fyra kommersialiserade produkter, flera utvecklingssamarbeten med partners och tre egna utvecklingsprogram. Orexos lanserade läkemedel är Abstral® mot genombrottssmärta hos cancerpatienter, som säljs av Kyowa Hakko Kirin/ProStrakan Group plc. i Europa och USA, sömntabletten Edluar™ som säljs av Meda i USA, samt två produkter för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori som marknadsförs via dotterbolaget Kibion. Ytterligare information finns tillgänglig på www.orexo.se.

Notera:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Orexo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2011 kl 14.00.


Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Orexo. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Orexo har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Orexo överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.