Kommuniké från extra bolagsstämma i Orexo AB den 27 maj 2011

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien.

Den extra bolagsstämman beslöt idag att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och innehavarna av bolagets konvertibler 2010/2015. Villkoren för emissionen innebär att fyra befintliga aktier i Orexo berättigar till teckning av en aktie till en teckningskurs om 38 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Orexo ca 250 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionen är till fullo täckt av teckningsförbindelser och vederlagsfria garantiåtaganden samt garanti från en extern part.

Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras omkring den 30 maj 2011.

Extra bolagsstämman beslöt även att ändra villkoren för bolagets konvertibler 2010/2015, vilka innehas av Novo A/S, så att Orexos rätt att under vissa omständigheter kräva konvertering av konvertiblerna inte ska gälla i den mån Novo A/S därigenom skulle blir skyldigt att lämna ett budpliktsbud avseende Orexo.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen och konvertibelvillkorsändringen, se Orexos pressmeddelande från den 4 maj 2011.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lundström, VD och koncernchef
Tel: 0706-67 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Orexo. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Orexo har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Orexo överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2011 kl. 13:00.