Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo AB (publ)

Orexo AB (publ), org.nr 556500-0600, med säte i Uppsala, kallar till extra bolagsstämma den 26 oktober 2023 kl. 15:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm.

 

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Den som vill delta i bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 oktober 2023, och (ii) senast den 20 oktober 2023 anmäla sig per post till Box 303, 751 05 Uppsala, via e-post till lena.wange@orexo.com eller per telefon 018-780 88 00. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisations­nummer, adress, telefon­nummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.orexo.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 25 oktober 2023.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 18 oktober 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 20 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Fastställande av antal styrelseledamöter.
  8. Fastställande av styrelsearvoden.
  9. Val av ny styrelseledamot.
  10. Stämmans avslutande.

Förslag avseende stämmoordförande, styrelsen och revisorer (punkterna 2, 7, 8 och 9)

Valberedningen för Orexo, som består av James Noble (styrelsens ordförande), Christian Salling (Novo Holdings A/S, tillika valberedningens ordförande), Claus Berner Møller (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) och Patrik Walldov (Anders Walldov, inkl. indirekt innehav via Brohuvudet AB) föreslår följande:

-        att advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid stämman (punkt 2),

-        att antalet styrelseledamöter fortsatt ska vara åtta utan suppleanter (punkt 7),

-        att de styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av årsstämman den 18 april 2023 fortsatt ska gälla och, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot. Robin Evers ska inte erhålla det utökade styrelsearvodet avsett för förvärv av aktier i Orexo (punkt 8), och

-        att Robin Evers väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma och ersätter styrelseledamoten Henrik Kjær Hansen som har meddelat att han avser avgå ur styrelsen i samband med extra bolagsstämman (punkt 9).

Valberedningen har informerats om att Orexos största aktieägare, Novo Holdings A/S, avser att föreslå Henrik Kjær Hansen som sin representant i valberedningen, som därmed kommer att bli ordförande i den valberedning som ska utses inför årsstämman 2024, och ersätta Christian Salling.

Information om den föreslagna styrelseledamoten följer nedan.

Robin Evers (född 1970) har en Bachelor of Science i molekylärbiologi från University of Portsmouth och har studerat management vid Reading University, Berkshire. Robin Evers har mer än 30 års erfarenhet inom forskning och utveckling och är för närvarande bland annat Senior Vice President och medlem i ledningsgruppen för forskning och utveckling i Novo Nordisk A/S (Head of Global Regulatory Affairs & Global Safety, Medical Writing and R&D Quality). Robin Evers har tidigare varit medlem av EFPIA Scientific, Technical and Regulatory Policy Committee (STRPC), ordförande för Healthcare Council for EuropaBio, styrelseledamot i EuropaBios branschorganisation för bioteknik och Director för Pfizer Development Services Ltd. Robin Evers innehar inga aktier i Orexo. Robin Evers är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som bolaget och bolagsledningen.

 

_____________________

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Box 303, 751 05 Uppsala eller via e-post till lena.wange@orexo.com.

Antal aktier och röster

I Orexo finns totalt 34 710 639 aktier, motsvarande 34 710 639 röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 294 866 egna aktier.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Handlingar

Relevanta handlingar hålls tillgängliga hos bolaget på Rapsgatan 7E, 754 50 Uppsala samt på bolagets hemsida www.orexo.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppsala 2 oktober 2023

Orexo AB (publ)

Styrelsen