Delårsrapport kv 3 2018

Vinsten i patenttvisten stärker Orexos långsiktiga affärsmöjligheter

 Kv 3 2018 i korthet

  • Orexo vann överklagandeprocessen mot Actavis avseende Zubsolvs amerikanska patent, giltigt till 2032
  • Total nettoomsättning SEK 216,6 miljoner (166,2), en ökning med 30,3 procent mot kv 3 föregående år
  • Zubsolv® US nettoomsättning SEK 165,4 miljoner (121,1), en ökning med 36,6 procent i SEK och 24,3 procent i lokal valuta i jämförelse med samma period föregående år
  • EBITDA SEK 39,8 miljoner (46,1), EBITDA exklusive kostnader för patenttvist, SEK 71,0 miljoner (50,8)
  • US EBIT SEK 55,6 miljoner (31,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK 24,5 miljoner (92,3), vilket resulterade i likvida medel på SEK 516,6 miljoner (370,7)
  • Resultat per aktie, före utspädning, SEK 1,80 (0,82), och resultat per aktie, efter utspädning, SEK 1,77 (0,81)

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Den kontrakterade säljkåren i USA togs över för att ytterligare stärka den kommersiella organisationen
  • Joseph DeFeo utnämns till ny CFO med start den 1 november, 2018
  • En kapitalmarknadsdag kommer hållas i Stockholm den 6 december, 2018
SEK miljoner, om inget annat anges 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017      
jan-sep
12 mån 
okt 2017 -
sep 2018
12 mån 
okt 2016 - 
sep 2017     
Nettoomsättning totalt 216,6 166,2 556,0 452,6 747,0 637,3
varav Zubsolv® US nettoomsättning 165,4 121,1 454,9 359,3 581,4 487,5
Kostnader för sålda varor -42,4 -32,1 -128,4 -114,1 -178,7 -159.0
Operativa kostnader -139,6 -93,2 -369,4 -311,3 -480,0 -428,6
EBIT 34,6 40,9 58,2 27,2 88,2 49,8
Rörelsemarginal % 16,0 24,6 10,5 6,0 11,8 7,8
US EBIT 55,6 31,8 136,5 54,0 156,2 51,6
US Rörelsemarginal % 33,6 26,3 30,0 15,0 26,9 10,6
EBITDA 39,8 46,1 73,7 42,8 109,0 67,1
Resultat per aktie, före utspädning, SEK 1,80 0,82 2,50 -0,10 3,27 0,55
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 1,77 0,81 2,46 -0,10 3,26 0,55
Kassaflöde från löpande verksamhet 24,5 92,3 170,4 169,6 147,4 241,0
Likvida medel 516,6 370,7 516,6 370,7 516,6 370,7

VD kommentar - Fokus är nu på att växa verksamheten

Det tredje kvartalet har inneburit ännu en viktig milstolpe i Orexos historia, då vi påtagligt stärkt de långsiktiga affärsmöjligheterna för bolaget.

Efter 52 månaders väntan kom beslutet från den amerikanska domstolen för överklagande, som innebar att distriktsdomstolens beslut upphävdes, och patent ´330 förklarades giltigt. Patentet är ett av tre patent som skyddar exklusiviteten för Zubsolv® till 2032 och att domen blev ett prejudicerande beslut fattat av den federala amerikanska domstolen har avsevärt stärkt Zubsolvs patentskydd i ytterligare 13 år.

Parallellt med patenttvisten har arbetet med att utveckla Orexo fortgått och vi har uppnått ett antal viktiga milstolpar: vi har levererat stabil lönsamhet sedan 2016, företaget har en positiv nettokassa och vi har startat tre nya innovativa utvecklingsprojekt.

Den naturliga frågan är nu vad som väntar härnäst för Orexo. På vår resa till att bli ett ledande företag inom behandling av beroende och missbruk kommer vi att intensifiera arbetet med att nå våra mål inom tre prioriterade områden.

För det första, är ett mål att behålla och förbättra lönsamheten för att kunna öka investeringarna i utvecklingsprojekt och affärsutveckling, såsom M&A transaktioner eller in-licensiering av nya produkter. Huvudfokus är på Zubsolvs verksamhet, vilket vi kan kontrollera i USA, och det gläder mig att EBIT marginalen, mätt på rullande 12 månader, för Zubsolv i USA förbättrades från 11 till 27 procent på ett år och bidrog med USD 18 miljoner till koncernens EBIT, de senaste tolv månaderna. Med den förväntade lägre nivån för tillverkningskostnaderna hade EBIT varit USD 25 miljoner om vi håller allt annat lika vad gäller volym, pris och rörelsekostnader. Även om vi bortser från royalty och delmålsbetalningar för ut-licensierade produkter och drar bort kostnader relaterat till patenttvister är Orexo lönsamt genom bidraget från Zubsolv i USA. Med en fortsatt stark utveckling i USA för vår huvudprodukt, både vad gäller försäljning och lönsamhet, kommer vi ha möjlighet att göra de investeringar som krävs för att utveckla vår nuvarande pipeline fram till godkännande och samtidigt ha den finansiella kapaciteten att konkurrera om intressanta affärsutvecklingsmöjligheter.

För det andra, har den starka grunden i vår kommersiella verksamhet i USA, bidragit till att vi kan intensifiera arbetet med F&U. Vi har för närvarande tre pågående projekt med väldefinierad profil där samtliga möter viktiga behov inom områden som kompletterar vår kommersiella infrastruktur. Vi undersöker nu vilka formuleringar som kan uppfylla de ställda kraven. Formuleringarna i alla tre projekten kommer att testas In-Vivo under de närmaste sex månaderna. OX124 har snart kommit längst och en klinisk Fas 1 studie kommer påbörjas under kv 4 2018. För att ytterligare påskynda den fortsatta utvecklingen uppgraderar vi vår anläggning i Uppsala för att möjliggöra egen tillverkning av kliniskt prövningsmaterial för fas 1 och 2.

För det tredje, gör utgången av patenttvisten det möjligt för oss att intensifiera arbetet med affärsutveckling, att bredda vår pipeline i sen utvecklingsfas samt vår produktportfölj. Den stadigt förbättrade nettokassan gör oss redo att investera när en möjlighet dyker upp som kompletterar Zubsolv och erbjuder fördelaktiga synergier. Med det stärkta förtroendet för Zubsolvs långsiktiga möjligheter har vi tagit över hela den kontrakterade säljkåren. Grundat på tidigare feedback från potentiella partners kommer detta ytterligare stärka Orexos attraktionskraft som partner.

Kvartalets finansiella resultat fortsätter i samma positiva utveckling som i kv 2. Bidraget från vår verksamhet i USA har förbättrats ytterligare, främst tack vare en ökning i försäljningen på 24,3 procent i lokal valuta. Den största investeringen under kvartalet gjordes i rättsprocessen mot Actavis för intrång i patent ’996 avseende deras generiska versioner av Suboxone® och Subutex® tabletter. Tvisten kommer vara förknippad med höga kostnader för de kommande kvartalen. Vi är övertygade om att vi har ett starkt case och att vi har möjlighet att få ett skadestånd för intrång i patent ’996.

Som tidigare meddelats kommer vi att arrangera en kapitalmarknadsdag den 6 december i Stockholm. Tillsammans med min ledningsgrupp ser jag fram emot att berätta mer om planerna för framtiden, vår huvudmarknad och att kunna ge mer detaljer om vår spännande F&U-portfölj.

Uppsala, 25 oktober, 2018

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Henrik Juuel, EVP och CFO eller Joseph DeFeo EVP och CFO, från 1 november 2018. Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: ir@orexo.com

Presentation
Kl 14:00 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en web presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Henrik Juuel presenterar rapporten.
Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11:00.
För att delta vänligen se nedan.
Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q3-2018
Telefon: SE: +46 856 642 696 UK:+44 2030 089 808 US: +1 855 8315 946
En timma innan audiocasten finns presentationsmaterialet tillgängligt på Orexos hemsida.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018, kl 8.00 CET.