Orexo offentliggör en villkorad fullständig inlösen av dess seniora icke-säkerställda obligationer

Uppsala – 27 oktober, 2017 – Orexo AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget kommer att lämna besked om en villkorad förtida fullständig inlösen (”Underrättelsen”) av dess utestående 342 000 000 kronor (exklusive beloppet i Bolagets ägo) under det icke-säkerställda obligationslånet som förfaller 2018 med ISIN SE0005932159 (”Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Återbetalning av Obligationerna planeras ske den 22 november 2017 (”Återbetalningsdagen”). Avstämningsdagen kommer infalla den 15 november 2017 (”Avstämningsdagen”) och Obligationerna kommer att återbetalas till 101 procent av det nominella beloppet (dvs. 1 010 000 kronor per obligation, där det nominella beloppet utgör 1 000 000 kronor) samt upplupen men obetald ränta från och med föregående ränteutbetalningsdag den 9 november 2017, till och med Återbetalningsdagen. I samband med återbetalningen kommer Obligationerna att avnoteras från företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.

Underrättelsen kommer att vara oåterkallelig men villkorad av att en emission av nya företagsobligationer genomförs till ett totalt belopp om minst 300 000 000 kronor innan Avstämningsdagen (”Villkoret”). Bolaget har engagerat Pareto Securities som rådgivare i denna process. Obligationsinnehavarna kommer att informeras genom ett pressmeddelande när Villkoret uppfylls. Ifall Villkoret inte skulle vara uppfyllt på Avstämningsdagen eller om Bolaget har valt att, efter eget beslut, inte efterge Villkoret, kommer Obligationerna inte återbetalas i enlighet med villkoren i Underrättelsen, vilket i sådana fall kommer meddelas obligationsinnehavarna genom ett pressmeddelande.

För undvikande av missförstånd utgör inte detta ett erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

 

Henrik Juuel, EVP och CFO
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober, 2017, kl 8.50 CET.