Delårsrapport januari-juni 2016

Om inget annat anges I denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2015.

Positivt kassaflöde och rörelseresultat. Expansion av Zubsolv® på nya marknader och förbättrad subvention i USA.  

Andra kvartalet 2016

 • Nettoomsättning 188,2 (126,5) MSEK.
 • Zubsolv nettoomsättning 178,2 (91,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt 5,0 (-84,6) MSEK.                          
 • Resultat per aktie 0,14 (-2,46) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet 20,0 (-35,6) MSEK.
 • Likvida medel 252,9 (282,1) MSEK.
 • Zubsolv valdes ut av delstaten Maryland som enda rekommenderade buprenorfin/naloxone läkemedel på FFS Medicaids lista, från och med 1 juli 2016.
 • Ett licensavtal tecknades med Mundipharma, som erhåller globala rättigheter till Zubsolv utanför USA. En förskottsbetalning på 65,4 MSEK (7 MEUR) ingår i kvartalsresultatet. Avtalet innehåller också möjliga framtida royalties och delmålsbetalningar.

Första halvåret 2016

 • Nettoomsättning 339,2 (275,5) MSEK.
 • Zubsolv nettoomsättning 276,6 (185,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt -29,5 (-100,1) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,85 (-2,91) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet 42,5 (-29,0) MSEK.
 • AstraZeneca förvärvade alla rättigheter till Orexos OX-CLI projekt för 40,8 MSEK (5 MUSD). I avtalet ingår också möjliga framtida royalties och delmålsbetalningar.

Viktig händelse efter periodens utgång

 • Det amerikanska Hälso- och sjukvårdsdepartementet (HHS) meddelade att taket för behandling med buprenorfin höjs från 100 till 275 patienter.
MSEK 2016 2015 2016 2015 2015
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Nettoomsättning 188,2 126,5  339,2 275,5 643,3
EBIT 12,1 -77,3 -14,1 -85,4 -169,0
EBITDA 17,2 -74,2 -2,3 -79,3 -88,3
Resultat efter skatt 5,0 -84,6  -29,5 -100,1 -198,0
Resultat per aktie, SEK 0,14 -2,46  -0,85 -2,91 -5,74
Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,0 -35,6 42,5 -29,0 -102,2
Likvida medel 252,9 282,1  252,9 282,1 198,1

  

Telefonkonferens
VD Nikolaj Sørensen och CFO Henrik Juuel presenterar rapporten vid en telefonkonferens den 12 juli kl 14.00.    Presentationen finns tillgänglig via länk och på hemsidan. 
Internet: https://wonderland.videosync.fi/2016-07-12-orexo-q2report
Telefon: 08 566 426 62 (SE), +44 20 300 898 04 (UK) eller +1 855 753 2236 (USA).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, eller Henrik Juuel, EVP och CFO
Tel: 018 780 88 00, E-mail:
ir@orexo.com
 

 VD-kommentar

Under kvartalet uppnådde Orexo flera viktiga mål och den ekonomiska ställningen fortsatte stärkas genom ett positivt resultatbidrag och, för andra kvartalet i rad, även ett positivt kassaflöde.

När beskedet kom om att patienttaket lyfts i USA är det med glädje och entusiasm jag ser på möjligheterna som det innebär för Orexo. Från att tidigare kunnat behandla 100 opiatberoende patienter per läkare och år kan nu antalet patienter uppgå till 275. Jag räknar med att marknadsexpansionen kommer vara till fördel för Zubsolv® och Orexo.  

Mot bakgrund av den förväntade ökningen av patienternas tillgång till behandling glädjer det mig att kunna meddela att Zubsolv, från och med 1 juli, är den enda rekommenderade buprenorfin/naloxon produkten på FFS Medicaids lista i delstaten Maryland. I jämförelse med andra delstater i USA är FFS Medicaid störst i Maryland. Beslutet i Maryland stärker Orexos och Zubsolvs position i det allt viktigare Public segmentet.

Det är också glädjande att Zubsolvs nettoförsäljning i USA, före implementeringen av avtalet i Maryland och förväntad tillväxt till följd av höjt patienttak, ökade med närmare 15 procent i jämförelse med föregående kvartal. Ökningen drevs av ökad efterfrågan, förändringar i varulagret och en förbättrad relation mellan brutto- och nettoförsäljning.

Opiatberoende är ett växande globalt problem. Idag uppskattas 20 miljoner människor utanför USA lida av sjukdomen. Jag ser fram emot att göra Zubsolv tillgängligt för patienter över hela världen genom ett framgångsrikt partnerskap med Mundipharma. Orexo har prioriterat att hitta en partner med en internationell organisation som täcker Zubsolvs samtliga nyckelmarknader och som tidigare visat ha stor förmåga att framgångsrikt lansera och kommersialisera flera olika produkter globalt. Förutom värdet som skapas av lanseringen utanför USA räknar vi också med att samarbetet för med sig andra stordriftsfördelar som kommer ge ett positivt bidrag till vårt värdeskapande och stödja utvecklingen mot hållbar lönsamhet.

Jag är stolt över att vi under kvartalet uppnådde ett positivt rörelseresultat och kassaflöde. Framför allt till följd av att vi slöt avtal med Mundipharma och en fortsatt förbättring av de finansiella resultaten. Samtidigt ökade kostnaderna för den pågående patenttvisten med Actavis i USA, som en följd av att rättegången i Delaware avslutades. Vi är fortsatt övertygade om att rätten kommer stödja giltigheten av våra patent för Zubsolv och därmed möjliggöra att till fullo dra nytta av de möjligheter som öppnats under kvartalet och i början av juli.

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef