Orexo meddelar dosering av första patienten med OX51 i en klinisk fas II studie för förebyggande av procedurinducerad smärta

Orexo meddelar idag starten av en dosfinnande studie för OX51 hos patienter som genomgår prostatabiopsier. Resultat från den europeiska studien, inkluderande cirka 200 patienter, kommer att finnas tillgängliga under första halvåret 2013.

OX51 är ett nytt banbrytande genombrott från Orexo, som utvecklats för att möta den snabbt växande efterfrågan på effektiv smärtlindring vid korta kirurgiska och invasiva diagnostiska ingrepp. OX51 är en sublingual formulering av alfentanil som bygger på den ledande sublinguala teknologin som utvecklats av Orexo. Den snabbt insättande effekten, den korta durationen, den snabbt avklingande effekten och lätta administrationen av OX51 gör den lämplig för smärtlindring vid en mängd olika ingrepp.

Marknaden för kortvariga kirurgiska och diagnostiska ingrepp är stor och växande, över 130 miljoner ingrepp utförs årligen i USA och EU. Tillväxten drivs både av förbättrad teknik och resultatet av ökande kostnader, vilket leder till att dessa ingrepp flyttas från sjukhus till öppenvård. Denna förändring har skapat ett stort behov av förbättrad smärtlindring vid kortvariga kirurgiska och diagnostiska ingrepp som utförs utan sjukhusresurser.

"OX51 är ännu ett innovativt genombrott för Orexo genom att vara den första produkten med en oral formulering av alfentanil. Produkten möter ett snabbt växande behov hos patienter och vårdgivare. Läkare är generellt positiva till produktens egenskaper och vi tar, med stor tillförsikt, nästa steg i utvecklingen av denna högst innovativa produkt", säger Anders Lundström, VD. "Den dosfinnande studien kommer att ge Orexo beslutsunderlag för att bestämma bästa möjliga utvecklingsstrategi för fas III, vilket vi räknar med att kommunicera under första halvåret 2013, när studien genomförts".


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 0706-67 22 66, E-post: anders.lundstrom@orexo.comOm Orexo

Orexo AB är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom farmaceutisk formulering och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos huvudkontor finns i Uppsala och bolaget är noterat på Stockholmsbörsen. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Om OX51
OX51 baseras på den aktiva substansen alfentanil och håller på att utvecklas för förebyggande av akut intensiv smärta i samband med vårdrelaterade diagnostiska eller terapeutiska ingrepp. OX51 är den första orala tablettformuleringen av alfentanil och bygger på ledande expertis inom sublingual formulering hos Orexo. OX51s produktegenskaper är mycket lämpliga för smärtlindring vid kortvariga ingrepp, vilket har bekräftats i marknadsundersökningar utförda av Orexo bland läkare och betalande vårdinrättningar. Marknadspotentialen för OX51 uppskattas som mest till 250 MUSD.

Om prostatabiopsier
Mer än två miljoner prostatabiopsier utförs årligen i Europa och USA. De flesta av dessa ingrepp utförs i öppenvården. Förfarandet kring den diagnostiska biopsitagningen är väldigt standardiserad och innebär i normala fall användning av lokalbedövning och bedövningssalva, men resulterar ofta i otillräcklig smärtlindring och smärtsamma ingrepp.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2012 kl 13.30.