Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma den 11 april 2012

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2011. Det beslutades att ingen utdelning ska utgå för 2011 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Raymond Hill, Staffan Lindstrand och Michael Shalmi samt genom nyval Scott Myers, Martin Nicklasson och Kristina Schauman, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Martin Nicklasson valdes till ny ordförande. Håkan Åström, Bengt Samuelsson och Kjell Strandberg har avböjt omval. Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till 1.650.000 kronor att fördelas med 600.000 kronor till styrelsens ordförande, 300.000 kronor till Raymond Hill samt 150.000 kronor mellan ledamöterna i revisionsutskottet, så att utskottsordföranden erhåller 100.000 kronor och 50.000 kronor fördelas till övriga ledamöter. Beslutades vidare att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Orexo ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för Orexo åstadkoms.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av nya aktier mot betalning med apportegendom, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid var tid registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, eller leda till att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning.

Årsstämman beslöt att förlänga senaste tidpunkt för erbjudande om deltagande i bolagets nya prestationsbaserade, långsiktiga incitamentsprogram 2011/2021 (tilldelning) till den 31 december 2012. Syftet med förlängningen är att ge styrelsen tillräcklig tid att tilldela och, i förekommande fall, återtilldela optioner (Prestationsaktier) till behöriga anställa, inklusive nyrekryteringar, på det sätt som avsågs med det ursprungliga beslutet som fattades den 16 februari 2011 och den 7 april 2011.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan samt presentation från verkställande direktörens anförande från årsstämman finns tillgängliga på Orexos hemsida, www.orexo.se.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lundström, VD och koncernchef
Tel: 0706-67 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Carl-Johan Blomberg, finansdirektör
Tel: 070-633 67 11
E-post: carl-johan.blomberg@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar och marknadsför läkemedel som bygger på egna formuleringsteknologier som används för kända substanser. Företagets största produkt är smärtläkemedlet Abstral® för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Orexo är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är danska Novo A/S och svenska HealthCap. Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2012 kl. 18:30.