Orexo offentliggör prospekt avseende nyemission

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien.

Uppsala den 30 maj 2011 — Prospektet avseende Orexos nyemission finns nu tillgängligt på www.orexo.se och www.remium.com samt på bolagets kontor på Virdings allé 32 A, 751 05 Uppsala. Prospektet kan också beställas från Orexo på telefon 018-780 88 00.

För ytterligare information:
Anders Lundström, verkställande direktör i Orexo
Tel: 070-667 22 66
E-mail: anders.lundstrom@orexo.com


Om Orexo

Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på smärta och inflammatoriska sjukdomar. Orexo har fyra kommersialiserade produkter, flera utvecklingssamarbeten med partners och tre egnautvecklingsprogram. Orexos lanserade läkemedel är Abstral® mot genombrottssmärta hos cancerpatienter, som säljs av Kyowa Hakko Kirin/ProStrakan Group plc. i Europa och USA, sömntabletten Edluar™ som säljs av Meda i USA, samt två produkter för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori som marknadsförs via dotterbolaget Kibion. www.orexo.se.

Notera:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Orexo ska offentliggöra enligt lagen omvärdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2011 kl 14:00.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Orexo. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Orexo har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Orexo överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.