Ordlista

Alfentanil
En opioid med starkt smärtlindrande effekt

American Depositary Receipt (ADR)
Ett värdepapper, utfärdat av en depåbank, som representerar ägandet av ett företags underliggande aktier. ADR-program skapas för att underlätta för amerikanska investerare att äga aktier i icke amerikanska företag och att kunna handla med dem på samma sätt som med amerikanska värdepapper.

ANDA
Abbreviated New Drug Application (ANDA) är en förenklad registreringsansökan i USA för godkännandet av ett generiskt läkemedel för ett befintligt licensierat eller godkänt läkemedel

Anestesi
Narkos

Betalarsegmentet Cash & Vouchers
Ett av tre tydliga betalarsegment på den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende. Patienter i detta segment betalar själva för sina utskrivna läkemedel

Betalarsegmentet Commercial
Ett av tre tydliga betalarsegment på den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende. Privata försäkringsbolag eller arbetsgivare står för kostnaderna

Betalarsegmentet Public
Ett av tre tydliga betalarsegment på den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende. Detta segment omfattar delstats- och statligt finansierade subventionsprogram inom t ex Managed Medicaid, FFS Medicaid, Medicare Part D

Buprenorfin
En opioid med stark effekt som tidigare användes för smärtlindring, men som nu främst används för att avvänja patienter från mer beroende framkallande opioider som morfin

CARA
Comprehensive Addiction and Recovery Act (CARA) är sedan juli 2016 en lag i USA. CARA tillåter en rad finansiella bidrag som syftar till att bland annat utveckla behandlingsprogram vilket ytterligare utökar delegerad förskrivningsrättighet av buprenorfin till sjuksköterskor och läkarassistenter

CLI
Cysteinyl Leukotriene Inhibitor

Drug Delivery
Den process genom vilken ett läkemedel får den sammansättning och form som möjliggör att den aktiva substansen fungerar på ett optimalt sätt

EMA
Europeiska läkemedelsmyndigheten

Fas I-studier
Studier främst av ett läkemedels säkerhet. Görs på friska frivilliga personer

Fas II-studier
Studier av ett läkemedels säkerhet och effekt samt lämplig dos. Görs på ett begränsat antal patienter

Fas III-studier
Studier av ett läkemedels säkerhet och effekt i den kliniska verkligheten. Görs på ett stort antal patienter

FDA
Amerikanska läkemedelsmyndigheten

Fentanyl
En opioid med liknande verkan på levande organismer som morfin. Används huvudsakligen för att uppnå anestesi och smärtlindring

Genombrottssmärta
En kortvarig intensiv smärtepisod som uppträder utöver en i övrigt välkontrollerad, långvarig opioidbehandlad smärta

GMP
Good Manufacturing Practice, god tillverkningssed

HHS
Amerikanska hälso- och sjukvårdsdepartmentet

IP
Immateriella rättigheter

Kliniska studier/Kliniska prövningar
Studier av ett läkemedels effekt och säkerhet i människa

Naloxon
Motgift mot opioider

NCE
New Chemical Entity, ny kemisk substans

Opioider
Samlingsnamn för ämnen som via opioidreceptorer verkar på nervceller, huvudsakligen i centrala nervsystemet

PBM (Pharmacy Benefit Manager)
Ansvarig för kostnaderna för receptbelagda läkemedel och efterlevnaden av rekommendationslistor på uppdrag av försäkringsbolag och arbetsgivare i USA

PGE
Prostaglandin (PG) E2 – biologiskt aktiv mediator som bildas lokalt från arakidonsyra vid inflammation

Preklinisk utveckling/Prekliniska studier
Studier av ett läkemedels effekt och säkerhet innan man går in i människa. Kan göras i djur och olika cellsystem.

REZOLV
REZOLV (Retrospective Evaluation of Zubsolv® Outcomes – A Longitudinal View) är en registerstudie som analyserar och kartlägger hur behandling och psykosociala faktorer påverkade det tidiga utfallet för opiatberoende patienter som behandlades med Zubsolv. Data samlades in från 1 080 patienter som behandlades av 134 läkare vid 87 amerikanska behandlingskliniker, varav 80 var Privata kliniker och 7 större institutionella kliniker.

Sublingual
Under tungan

Zolpidem
En läkemedelssubstans som används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär

 

Definitioner och nyckeltal

Nyckeltal och viss annan rörelseinformation och information per aktie har definierats enligt följande:

Antal aktier efter utspädning Aktier vid periodens slut justerat för utspädningseffekten av potentiella aktier
Zubsolv nettointäkt Intäkter för Zubsolv minus rabatter och returer
Intäkter från lanserade produkter Intäkter från produkter licensierade till Orexos partners, inklusive intäker för Zubsolv i USA
EBIT Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt
EBITDA Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar. Rörelseresultat plus avskrivningar.
Bruttomarginal Nettoomsättningen dividerat med bruttoförsäljningen
Rörelsekostnader Icke finansiella kostnader. Kostnader som uppstår i det dagliga arbetet i rörelsen. 
Resultat efter finansiella poster Finansiella intäkter minus finansiella kostnader
Nettoinkomst Bruttoomsättning minus skatt, ränta, avskrivning och övriga kostnader
Bruttoinvesteringar Värdet av en investering innan avskrivningar
Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
Nettoskuldsättning  Kort- och långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsskulder, minus likvida medel
Resultat per aktie, före utspädning Resultatet dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning
Resultat per aktie, efter utspädning Resultatet dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerade med eget kapital
Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutningen
Sysselsatt kapital Räntebärande skulder och eget kapital