Marknaden i USA präglas av stark tillväxt

Orexos huvudmarknad idag är den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende med buprenorfin/naloxon produkter. Orexo verkar på marknaden genom kommersialisering av ZUBSOLV® som är ett effektivt läkemedel för dem som missbrukar opioider. Att dö av en överdos är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i USA och 2017 dog drygt 70 200 amerikaner i en överdos, varav de flesta dog av missbruk av opioider1. Problemet klassificeras som en epidemi. Flera viktiga federala initiativ har tagits för att öka tillgången till behandling vilket skapar utrymme för fortsatt stark tillväxt.

 1 https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db294.htm

Covid-19 driver på ett ökat behov av Orexos behandlingar 

Covid-19-pandemin, med nedstängningar av samhällen och social distansering, har lett till en betydande ökning av drogmissbruk och mental ohälsa runt om i världen.I USA har opioidkrisen förvärrats och dödsfallen till följd av överdoser når rekordhöga nivåer. Det finns ett stort mänskligt lidande och för att fylla behandlingsgapet finns ett betydande behov av terapier som går utöver traditionella behandlingslösningar, som digitala behandlingar. 

Globalt problem med stort behandlingsbehov

Under de senaste åren har det blivit allt mer tydligt vilken viktig roll som mental hälsa spelar för att uppnå globala utvecklingsmål och numera ingår mental hälsa i FN:s mål för hållbar utveckling. Depression är den största funktionsnedsättningen i världen och självmord förorsakad av depression är den näst vanligaste dödsorsaken i åldern 15–29 år1. I USA uppskattas drygt 17 miljoner amerikaner per år drabbas av en allvarlig depression2. Cirka 35 procent av dem som drabbas av allvarliga depressioner behandlas inte. 

Drogmissbruket i världen fortsätter breda ut sig. Cirka 270 miljoner människor använder droger. Opioider orsakar störst skada och står för majoriteten av de drogrelaterade dödsfallen3. Problemet med opioidmissbruk är överlägset störst i USA, där en femtedel av dem som är beroende av opioider lever4. I USA har problemet nått epidemiska proportioner och är idag den vanligaste dödsorsaken för dem som är under 50 år. En stark ökning av förskrivningen av smärtstillande opioider under drygt två årtionden är den främsta orsaken till att det idag finns uppskattningsvis 12 miljoner människor i USA som missbrukar opioider5. Cirka 4 miljoner anses vara i behov av behandling6. Av dessa får cirka 1,4 miljoner läkemedelsassisterad behandling (LARO-behandling, kallad MAT i USA), där den vanligaste behandlingsformen är buprenorfin/naloxon, som ges till cirka 1 miljoner amerikaner7. Marknaden för buprenorfin-/naloxon-produkter har växt väsentligt de senaste åren och uppgick 2020 till 15 procent8

Alkoholmissbruk är en annan allvarlig hälsokris i USA med 16,6 miljoner som lider av svårt alkoholmissbruk9. Varje år avlider över 88 000 personer av alkoholrelaterade orsaker10, vilket gör detta till den tredje största dödsorsaken i USA som är möjlig att förebygga. Cirka 20 procent av dem som diagnostiseras med alkoholberoende får behandling och av dessa deltog majoriteten i gruppsamtal11

Covid­19 förvärrar krisen 

Covid-19 pandemin, med samhällsnedstängningar och social distansering, har resulterat i en kraftig ökning av beroendesjukdomar och mental ohälsa. I USA har opioidkrisen förvärrats och statistik som presenterades under sommaren 2020 pekar på att 83,000 amerikaner dog av överdoser under den senaste 12-månadersperioden, vilket är en ökning med 21 procent12. Syntetiska opioider fortsätter ligga bakom en allt större andel av dödsfallen och uppgår till drygt 70 procent13. Covid-19 förväntas också ha en stor negativ påverkan på människors mentala hälsa och WHO har uppmanat länder att vidta nödvändiga åtgärder för att lindra påverkan på individer, familjer och samhällen14. För att möta behovet av fler behandlingslösningar för de växande mentala hälsoproblemen presenterade FDA en så kallad Public Health Emergency Policy som innebar ett snabbspår till marknaden för att öka tillgången till digitala behandlingar inom området psykiatriska sjukdomar under covid-19-pandemin. 

Stor ekonomisk påverkan på samhällen 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är drogmissbruk och mental ohälsa ett omfattande problem. Förutom förluster i liv och minskad livskvalitet är stora kostnader förknippade med lägre produktivitet och brist på resurser samt ökade kostnader för hälso- och kriminalvård. I USA är kostnaderna relaterade till opioidberoende omfattande och 2018 kostade opioidkrisen det amerikanska samhället USD 696 miljarder15. Kostnaderna fortsätter stiga vilket kan förklaras av att dödssiffran växt på senare år och för tidigt död innebär en bredare samhällskostnad. Även det utbredda alkoholmissbruket är en stor börda för det amerikanska samhället med årliga kostnader uppgående till cirka USD 250 miljarder16

Digitaliseringen drivs på av covid­19 

Nästan alla branscher har förändrats eller är under förändring tack vare digitaliseringens framfart. Hälsovårdssektorn, som är omgiven av ett omfattande regelverk, ligger efter i jämförelse med flera andra branscher men Orexo är övertygad om att det bara är en tidsfråga innan digital hälsa kommer bli en integrerad del i hela hälsovårdskedjan. Hälsovårdssektorn globalt är under stor press framför allt från en åldrande befolkning och behovet av att finna vägar för att förbättra effektiviteten utan att äventyra kvaliteten är stort. En ökad användning av digital hälsoalternativ är en lösning på problemet. 

Exempel på andra faktorer som driver på utvecklingen är:

• Kontinuerlig ökning av vetenskapliga bevis ökar värdet på digitala hälsoprodukter 

• Covid-19 har avsevärt påskyndat användningen av virtuella möten mellan vårdgivare och patienter

• Digitala hälsolösningar erbjuder en överlägsen möjlighet att påverka behandlingsresultat och erbjuder värdebaserade lösningar

• De flesta betalare i USA känner till värdet av digitala hälsolösningar och utvärderar hur de ska finansieras och implementeras

• Patienter blir alltmer bekväma med att dela känslig information online. 

Covid-19-pandemin med social distansering har fått myndigheter, betalare, vårdgivare och patienter att snabbare närma sig digitala alternativ. Bland annat har efterfrågan på telemedicin ökat kraftigt och FDA har under pandemin öppnat upp för ett snabbspår till marknaden för digitala terapier inom det psykiatriska området. 

Buprenorfin­/naloxon­marknaden i USA 

Marknaden för behandling av opioidberoende med buprenorfin/naloxon växte med rekordhöga 15 procent 2020. Tillväxten ägde framför allt rum inom det största betalarsegmentet, det vill säga offentligt finansierad vård som består av de stora läkemedelsplanerna Managed Medicaid, FFS Medicaid och Medicare Part D. Vård som finansieras via privata försäkringar som är tecknade av arbetsgivare, det vill säga det kommersiella betalarsegmentet, visade en svag utveckling under året. Covid-19-pandemin som resulterat i en dubblering av arbetslösheten i USA, har påverkat det kommersiella betalarsegmentet negativt medan det gynnat offentligt finansierad vård samt vård som betalas kontant. Generikas andel av marknaden fortsätter att dominera och det gäller särskilt i den offentligt finansierade vården där priskonkurrensen är hög. 

 

1 World Health Organisation
2 National Institute of Mental Health
3 World Health Organisation
4 World Drug Report
5 Clarion Healthcare
6 IQVIA Data
7 Clarion Healthcare
8 IQVIA Data
9 Substance Abuse and Mental Health Services Administration

10 Sacks, J.J.; Gonzales, K.R.; Bouchery, E.E.; Tomedi, L.E.; and Brewer, R.D. 2010 National and state costs of excessive alcohol consumption. American Journal of Preventive Medicine49(5):e73– e79, 2015.

11 Substance Abuse and Mental Health Services Administration
12 Center of Disease Control and Prevention
13 Center of Disease Control and Prevention
14 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf

Globala drivkrafter ökar missbruket av opioider och andra droger

Senaste decenniets kraftiga ökning av receptbelagda smärt­ stillande läkemedel har fått allt fler amerikaner att missbruka opioider. Utvecklingen bottnar också i starka underliggande globala drivkrafter som sträcker sig bortom tablettmissbruk och som fått utbudet och missbruket av opioider och andra droger att öka lavinartat.

Socialt utanförskap och psykisk ohälsa

Utvecklade länder har ofta ha en större andel drogkonsumtion. Individer med högre socioekonomisk status tenderar introducera men också underlätta en etablering av olaglig droganvändning1. Inom dessa samhällen är det däremot socialt och ekonomiskt utsatta människor som oftast utvecklar ett beroende eller får fysiska alternativt psykiska nedsättningar relaterat till sitt missbruk. Människor som lever i samhällets utkant vars liv präglas av långtidsarbetslöshet, utanförskap och krossade livsdrömmar är ofta en grogrund för ett utbrett beroende av droger.

Migration

Flyktingströmmar kan ha ett inflytande på användningen av droger. Människor som varit på flykt undan krigshärdar och konflikter lever ofta under svåra omständigheter och saknar ofta socialt skyddsnät. Studier visar att människor som lider av posttraumatisk stress och depressioner löper en ökad risk för att introduceras till droger. Att befinna sig på flykt innebär också en ökad utsatthet för nya droger2

Trafficking

Droghandel

With the spread of globalization, trade barriers have been removed, thus promoting world trade. At the same time, the ability of illegal drug cartels to reach out to more markets has been facilitated, which has led to drug trafficking growing. Increased efficiency of distribution channels and increased competition have also generally led to the lowering of drug prices among users.

Människohandel

Efter droger och vapen är människohandel världens tredje största och mest lönsamma organiserade brottslighet. 2012 uppskattade International Labour Organization (ILO) att 21 miljoner människor var offer för illegal handel.3 Den här typen av brottslighet är en av de mest lönsamma, växer snabbast och har en stark koppling till drogmissbruk.4

Illegal läkemedelsindustri

För att minska risken för olaga spridning och missbruk är marknaden för narkotikaklassade läkemedel hårt reglerad. Samtidigt uppskattas mer än 5,5 miljarder människor varje år ha mycket liten eller ingen tillgång alls till narkotikaklassade läkemedel för behandling av måttlig eller svår smärta.5 Utvecklingen är en av flera orsaker till den illegala läkemedelsindustrins starka framfart vilket ytterligare ökar risken för missbruk.

1 World Drug Report 2016
World Drug Report 2016
3 International Labour Organization http://www.ilo.org/global/topics/ forced-labour/lang--en/index.htm
4 U-fold, Uppsala Universitet
5 World Drug Report 2016