Kommuniké från extra bolagsstämma i Orexo AB den 16 februari 2011

Extra bolagsstämman den 16 februari beslöt att anta ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram 2011/2021 för ledande befattningshavare i Orexo. För mer information om incitamentsprogrammet hänvisas till det fullständiga förslaget vilket återfinns bilagt denna kommuniké. 

 

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lundström, VD och koncernchef
Tel: 0706-67 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Robin Wright, finanschef
Tel: +44 7720 300025
E-post: robin.wright@orexo.com

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2011 kl. 07:00.