Orexo AB (publ.) – bokslutskommuniké januari-december 2010

Uppsala, 16 februari 2011 - Abstral-försäljningen fortsätter att öka starkt och produkten är nu även godkänd i USA. OX-MPI har gjort betydande framsteg inför kliniska studier och den första delmålsersättningen har utbetalats. De tre nya program, OX219, OX51 och OX27, som offentliggjordes i augusti 2010 är nu samtliga i klinisk fas.

Väsentliga händelser under perioden

 • Resultat efter skatt men exklusive poster av engångskaraktär var -54,9 (-98,1) MSEK.
  Inklusive dessa poster var resultatet för året -89,2 (-98,1) MSEK.
 • Royaltybetalningarna från Abstral®, Orexos ledande sublinguala fentanylbehandling för genombrottssmärta hos cancerpatienter, ökade till 42,2 (16,2) MSEK.  Produktens försäljning uppgick under året till 183 MSEK.
 • Orexo och partnern Boehringer Ingelheim rapporterade framsteg i samarbetet som syftar till utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Den första delmålsersättningen, som uppgick till 57,6 MSEK, betalades ut till Orexo i januari 2011. Fortsatta ersättningar betalas ut när ytterligare delmål uppnås. Till detta kommer också royalty på framtida försäljning.
 • Orexo ingick i juni ett samarbets- och licensavtal för nya läkemedel mot luftvägssjukdomar med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. och Janssen Pharmaceutica NV ("OMJ"). Avtalet ger Orexo forskningsfinansiering på upp till 167 MSEK under de första tre åren, inklusive en förskottsbetalning på 77,8 MSEK. Utöver detta har Orexo rätt till delmålsbetalningar på upp till 4 390 MSEK vid vissa andra uppnådda mål, plus ytterligare ersättning vid uppnådda försäljningsnivåer i varje program.
 • Orexo rapporterade positiva fas I-resultat för OX219, en ny sublingual tablettformulering för behandling av opioidberoende.
 • Nettoomsättningen uppgick till 210,5 (236,1) MSEK.  
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -43,0 (-133,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -3,81 (-4,32) SEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 135,8 att jämföra med 87,4 MSEK vid periodens början.
 • Orexos finansiella och strategiska position stärktes i början av året när Novo Growth Equity tecknade konvertibler.

 

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 109,1 (27,9) MSEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet -29,2 (-16,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt var 28,0 (-58,0) MSEK exklusive kostnader av engångskaraktär, och 2,1 (-58,0) MSEK inklusive kostnader av engångskaraktär.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,20 (-2,48) SEK, exklusive kostnader av engångskaraktär, och 0,09 (-2,48) MSEK inklusive kostnader av engångskaraktär.
 • Kostnader av engångskaraktär under perioden var rekryteringskostnader på 1,8 MSEK samt nedskrivning av OX914-projektet med 24,1 MSEK i fjärde kvartalet.


Verksamheten
”Under helåret 2010 såg vi en stark försäljningsutveckling för Abstral, en ökning på ca 320%. Försäljningen av Edluar ökade också, särskilt under det fjärde kvartalet.

Den 10 januari 2011 godkändes Abstral av FDA för försäljning i USA. Detta tillsammans med tecknandet av nya försäljningsavtal – ett med Newbridge för Mellanöstern och Afrika och ett med Invida för återstående nyckelmarknader i Asien och Australien – gör Abstral till en global produkt.

I augusti lanserade Orexo sin nya strategi ”Orexo 2015”. Den bygger på att utveckla och kommersialisera produkter i egen regi. I det första programmet, OX-219 (för behandling av opioidberoende) har redan en klinisk fas I-studie genomförts. I de två andra programmen, OX27 och OX51, har kliniska fas-I studier initierats.

Orexos arakidonsyraforskning gjorde under året stora framsteg. Orexo tecknade ett samarbetsavtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals och Janssen Pharmaceutica kring vårt OX-CLI-program för behandling av luftvägsjukdomar. Dessutom nådde bolaget det första delmålet för OX-MPI i sitt samarbete med Boehringer Ingelheim, säger Anders Lundström, VD och koncernchef.

För hela rapporten - se bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, VD och koncernchef, tfn 018-780 88 12, e-post:
anders.lundstrom@orexo.com
Robin Wright, Finansdirektör, tfn 0044-7720 30 00 25, e-post: robin.wright@orexo.com

 

Notera
Informationen är sådan som Orexo AB publ. ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2011, klockan 08:00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.