Kallelse till Orexo ABs extra bolagsstämma den 16 februari 2011

Uppsala, den 11 januari 2011 - Orexo AB offentliggör kallelse till extra bolagsstämma den 16 februari 2011, samt styrelsens fullständiga förslag avseende beslut om antagande av prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram 2011/2021 samt utgivande av teckningsoptioner till nyteckning respektive godkännande av förfogande över dessa inom ramen för incitamentsprogrammet.

Bilagor:
- Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo AB den 16 februari 2011
- Styrelsens fullständiga förslag till beslut om antagande av prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram 2011/2021 samt utgivande av teckningsoptioner till nyteckning respektive godkännande av förfogande över dessa inom ramen för incitamentsprogrammet

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robin Wright, finansdirektör, Orexo AB
Tel: +44 7720 300025
E-post: robin.wright@orexo.com 

 

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Utvecklingsprojekten inriktas på att utifrån Orexos beprövade teknologier ta fram egna produkter inom specialty pharma-segmentet. Orexo avser att kommersialisera dessa produkter i egen regi på större marknader. Projekten bygger vidare på Orexos kärnkompetenser inom FoU, som har varit grunden för att utveckla flera framgångsrika produkter som idag marknadsförs genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Orexo har idag fyra produkter på marknaden, varav Abstral® är en ledande produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter i större delen av Europa. Orexo har också tre betydande samarbeten med större läkemedelsbolag kring forsknings-och utvecklingsprogrammen: samarbete med Ortho-McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica med mål att upptäcka nya behandlingar inom luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar, med Boehringer Ingelheim för behandling av smärta, samt ett utvecklingsavtal kring behandling av gastrointestinala besvär med Novartis. Orexo har sitt huvudkontor i Uppsala. Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2011 kl. 12:00.