Orexo AB (publ.) – delårsrapport januari-september 2010

Uppsala, 10 november 2010 - Abstral™ för behandling av genombrottssmärta vid cancer fortsätter att växa starkt

Väsentliga händelser under perioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 101,4 (208,2) MSEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet -13,7 (-117,7) MSEK
 • Royaltybetalningarna från Abstral™, Orexos ledande sublinguala fentanylbehandling för genombrottssmärta hos cancerpatienter, ökade till 30,3 (6,3) MSEK
 • Resultat efter skatt var -91,4 (-40,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -3,90 (-1,78) SEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 165,6 att jämföra med 87,4 MSEK vid periodens början.
 • Ett konvertibelt lån om SEK 111,150,000 från Novo A/S genomfördes.
 • Orexo ingick i juni ett samarbets- och licensavtal avseende nya läkemedel för behandling av luftvägssjukdomar med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. och Janssen Pharmaceutica NV ("OMJ"). Avtalet ger Orexo forskningsfinansiering på upp till 21,5 MUSD (167 MSEK) under de första tre åren, inklusive en förskottsbetalning på 10 MUSD (77,8 MSEK) som skall täcka alla framtida utvecklingskostnader för Orexo. Dessutom kommer Orexo att ha rätt till milstolpsbetalningar på upp till 564 MUSD (4.390 MSEK), plus ytterligare ersättning vid uppnådda försäljningsnivåer i varje program.
 • Orexo tecknade ett licens- och distributionsavtal med NewBridge Pharmaceuticals avseende godkännande, marknadsföring och försäljning av Abstral™ i Mellanöstern och Afrika. Villkoren i avtalet innefattar en initial ersättning, ersättning vid uppnådda regulatoriska delmål och försäljningsnivåer samt vinstdelning. 

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 35,9 (63,7) MSEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet -25,0 (-43,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt var -28,5 (-9,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,22 (-0,41) SEK.

Verksamheten
”Under tredje kvartalet var försäljningen av Abstral™ 480 % högre än samma period förra året. Försäljningen av Edluar™, Orexos sublinguala zolpidem-produkt mot sömnbesvär, fortsätter att öka starkt från en inledningsvis låg nivå, vilket har genererat royaltyintäkter för Orexo.

Beslutet från det amerikanska läkemedelsverket, FDA blev försenat trots ett tidigare kommunicerat beslutsdatum, "PDUFA date", för Abstral™ i början av september. FDA’s granskning är nu i slutfas, och ett beslut väntas inom kort.

Under perioden har Orexo tecknat nya licens- och distributionsavtal för Abstral™ i de flesta länderna i Mellanöstern och Afrika. Avtalsvillkoren har inte offentliggjorts.
Avtalet med NewBridge innebär att Abstral™ kan säljas på ännu fler geografiska marknader och är ännu ett steg i arbetet med att utveckla en global produkt. Vårt samarbete med NewBridge kommer att göra Abstral™ tillgängligt för ytterligare tusentals läkare vid behandling av cancerpatienter som lider av svår smärta.

I augusti lanserade Orexo nästa steg i sin strategi. Strategin bygger på att utnyttja företagets väletablerade och beprövade egenutvecklade teknologier för att utveckla nya produkter, med speciality pharma-marknaden som mål. Som ett led i denna strategi har Orexo påbörjat dokumentationen av de första tre egna utvecklingsprojekten. Företaget har för avsikt att kommersialisera nya egna produkter via en egen marknads- och försäljningsorganisation på en av de stora marknaderna EU eller USA.

En fas I-studie med OX219, för behandling av narkotikaberoende, har påbörjats. OX219 är en vidareutvecklad version av det program som ursprungligen förvärvades i samband med PharmaKodex-affären, där Orexos egenutvecklade teknologier nu används. Produkten kommer att konkurrera på marknaden för behandling av narkotikaberoende. Marknaden, som i dag uppskattas representera ett värde på ca 1,4 miljarder USD globalt, domineras för närvarande av Suboxone®. Resultat från den första kliniska studien kommer att presenteras under fjärde kvartalet.

Under första kvartalet 2011 kommer kliniska prövningar att genomföras med produkterna OX51 och OX27.

Meda AB har informerat Orexo om att man, för att komplettera sin allergiproduktportfölj, kommer att vidareutveckla NLA-produkten, en nässprej med antihistaminet cetirizin. Nästa steg i utvecklingen av NLA är en fas 3-studie som Meda AB kommer att bära hela kostnaden för.

Som tidigare meddelats är den totala kostnadsbasen för 2010 uppskattad till 200-220 MSEK. Det nya arbetet med OX-CLI- och OX-ESI-programmen inkluderas inte eftersom de faller inom ramen för avtalet med Ortho McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica, som står för forskningsfinansieringen, säger Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef.

För hela rapporten, se bifogad pdf-fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef, tfn 0708-66 19 90, e-post: torbjorn.bjerke@orexo.com
Robin Wright, Finansdirektör, tfn 0044-7720 30 00 25, e-post: robin.wright@orexo.com

 

Notera
Informationen är sådan som Orexo AB publ. ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2010, klockan 08:00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.