Valberedning inför Orexos årsstämma 2011 och finansiell kalender 2010/2011

Med anledning av beslut vid årsstämman 2010 meddelas härmed sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2011. Vid Orexos årsstämma den 21 april 2010 beslutades att bolaget skall ha en valberedning bestående av representanter för de till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2011 lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:
    • Björn Odlander, HealthCap, tillika valberedningens ordförande
    • Ulrik Spork, Novo A/S
    • Ulrica Slåne, Tredje AP-fonden
    • Håkan Åström, styrelseordförande i Orexo

Valberedningen representerar tillsammans cirka 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på för Orexo senast kända aktieägarinformation. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2011 samt på bolagets hemsida, http://www.orexo.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka e-post till beata.augenblick@orexo.com (rubricera e-post ”Till Valberedningen”) eller brev till ”Orexos Valberedning”, Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, senast den 14 februari 2011.

Årsstämma i Orexo kommer att hållas torsdagen den 7 april 2011 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2011 skall inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2011”) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman som beräknas ske i slutet av februari 2011.

Kommande informationstillfällen från Orexo:

Delårsrapport januari – september 2010 10 november 2010
Bokslutskommuniké 2010 16 februari 2011
Årsstämma 2011 7 april 2011
Delårsrapport januari – mars 2011 4 maj 2011
Delårsrapport januari – juni 2011 10 augusti 2011
Delårsrapport januari – september 2011                      9 november 2011

 

För ytterligare information, kontakta:
Robin Wright, Finansdirektör
Tel: +44-7720 30 00 25
E-post: robin.wright@orexo.com

Beata Augenblick, Investor Relations
Tel: 0706-22 59 93
E-post: beata.augenblick@orexo.com

 

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Utvecklingsprojekten inriktas på att utifrån Orexos beprövade teknologier ta fram egna produkter inom specialty pharma-segmentet. Orexo avser att kommersialisera dessa produkter i egen regi på större marknader. Projekten bygger vidare på Orexos kärnkompetenser inom FoU, som har varit grunden för att utveckla flera framgångsrika produkter som idag marknadsförs genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag.
Orexo har idag fyra produkter på marknaden, varav AbstralTM är en ledande produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter i större delen av Europa.
Orexo har också tre betydande samarbeten med större läkemedelsbolag kring forsknings-och utvecklingsprogrammen: samarbete med Ortho-McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica med mål att upptäcka nya behandlingar inom luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar, med Boehringer Ingelheim för behandling av smärta, både inom arakidonsyrakaskaden samt ett utvecklingsavtal kring gastrointestinala besvär med Novartis. Orexo har sitt huvudkontor i Uppsala.

Mer information finns på www.orexo.se.

 

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2010 kl. 16:00.