Orexo ingår nytt samarbete för kommersialiseringen av Zubsolv® i USA

Uppsala, den 20 maj 2014 – Orexo AB har ingått ett nytt samarbetsavtal med inVentiv Health för kommersialiseringen av Zubsolv i USA. Det nya avtalet gäller i tre år från den 1 juli 2014 och ersätter tidigare avtal.

Orexo tar därmed över ledningen och kontrollen av alla kommersiella funktioner för att säkerställa en effektiv styrning av kommersialiseringen av Zubsolv. Orexo kommer därmed att själva anställa försäljningscheferna och ta över den dagliga ledningen av säljkåren. Den nya samarbetspartnern inVentiv Health ansvarar för att anställa och stödja den enskilde säljaren.

Enligt det nya samarbetsavtalet kommer Orexo att täcka de direkta kostnaderna för inVentiv Healths säljkår. Kostnaderna för försäljningsorganisationen kommer  från och med andra kvartalet i år att redovisas som försäljningskostnader. Under andra kvartalet tillkommer även en engångskostnad kopplad till bytet av samarbetspartner. Från och med det tredje kvartalet 2014 tillkommer inga ytterligare kostnader relaterande till det tidigare samarbetet.

”Det nya samarbetet ökar Orexos kontroll över säljorganisationen och säkerställer att Zubsolv får den uppmärksamhet och det fokus som krävs för att maximera produktens potential. Med den nya strukturen på plats, kommer vi kunna agera betydligt snabbare på marknaden och vi ser detta som ett naturligt nästa steg i utvecklingen av Orexo och en viktig drivkraft för tillväxt”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB.

För ytterligare information, kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 0703-50 78 88, e-post: ir@orexo.com

Henrik Juuel, EVP och CFO
Tel: 0722-20 94 77, e-post: ir@orexo.com


Om Orexo AB
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexo utvecklingsexpertis finns inom omformuleringar, framförallt inom sublinguala formuleringar. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på amerikanska marknadsplatsen, OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.
Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Om inVentiv Health
inVentiv Health, Inc. är ett kunskaps- och tjänsteföretag inom life science anpassat för den nya hälsovårdsmarknaden. inVentiv har skapat en ny modell genom att samordna en rad viktiga tjänster anpassade till kundernas utveckling och kommersiella mål. Med mer än 12 000 anställda, kunder i mer än 70 länder och med bred kompetens är bolaget en attraktiv partner för företag som vill nå ut med läkemedel till patienter i en komplex miljö vad gäller verksamhet, regelverk och betalningssystem. inVentiv Health har mer än 550 kunder, inklusive samtliga av världens 20 största läkemedelsföretag. inVentiv Health, Inc. ägs av inVentiv Group Holdings, Inc., som i sin tur ägs av Thomas H. Lee Partners, L.P., Liberty Lane Partners och ledande befattningshavare i inVentiv. inVentiv Health gör lovande idéer till kommersiell verklighet, vilket leder till finansiell framgång för kunderna och bättre behandlingar för patienter över hela världen. Mer information finns på www.inVentivHealth.com.

 
Om Zubsolv®
Zubsolv (buprenorfin/naloxon) sublingual (under tungan) tabletten (CIII) har indikerats för underhållsbehandling av människor som lider av opiatberoende och bör användas som en del av en fullständig behandling innehållande rådgivning och psykosocialt stöd. Behandlingen bör inledas under ledning av läkare som är certifierade under Drug Addiction Treatment Act från 2000, och som har tilldelats ett unikt identifikationsnummer.

Den sublinguala tabletten av Zubsolv kan missbrukas på liknande sätt som andra lagliga eller olagliga opiater. Det är därför viktigt med klinisk övervakning anpassad till hur stabil patienten är. Leverfunktion bör kontrolleras före och under behandling. Barn som intagit Zubsolv (sublingual tablett) kan drabbas av allvarliga, potentiellt livshotande, andningsbesvär varför det är av avgörande vikt att omedelbart uppsöka akutsjukvård. Zubsolv (sublingual tablett) ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Biverkningar som vanligen observerats vid sublingual medicinering av buprenorfin/naloxon sublinguala tabletter i kliniska prövningar och efter godkännandet är huvudvärk, illamående, kräkningar, svettningar, förstoppning, tecken och symtom på abstinens, sömnlöshet, smärta och perifera ödem.

Mer information om Zubsolv finns på www.zubsolv.com.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2014, kl 08.00.